Стандарти за социална отговорност: поглед към ISO:26000

28.01.2024 | Новини от БДФ, Полезни насоки

Социалната отговорност е етична рамка, в която човек работи и си сътрудничи с други хора и организации в полза на общността. Една организация може да демонстрира социална отговорност по няколко начина, например чрез даряване, насърчаване на доброволчеството, използване на етични процедури за наемане на своите служители и извършване на промени, които са от полза за околната среда.

Концепцията за социална отговорност има дълга история, свързана с това как една организация въздейства върху поведението на организациите. През 50-те години на миналия век основният фокус върху социалната отговорност беше върху отговорностите на бизнеса към обществото и правенето на добри дела за обществото. През 1960-те ключови събития, хора и идеи изиграха важна роля за характеризирането на социалните промени, настъпили през това десетилетие. През 70-те години на миналия век бизнес мениджърите прилагаха традиционните управленски функции, когато се занимаваха с проблемите на социалната отговорност , докато през 80-те години бизнесът и социалният интерес се сближиха и фирмите станаха по-отзивчиви към своите заинтересовани страни. През 90-те години на миналия век идеята за социална отговорност стана почти универсално приета, а в последните 20-ина години социалната отговорност се трансформира във важен стратегически въпрос, който допринася за устойчивото развитие на обществата.

През 2015 год. БДФ прие Етичен кодекс, който определя основните ценности и принципи в дарителската дейност на членовете – задължителни и основополагащи за изпълнение на мисията на Форума. Една от целите на стратегическия план на БДФ за 2015–2020 г. бе разширяването на Етичния кодекс и изработването на Стандарти за отговорно дарителство. Стандартите за дарителски практики на Форума имат функцията да определят минималните изисквания, на които да отговарят членовете на БДФ по отношение на своите дарителски политики, подходи и практики. Те са инструмент за уеднаквяването на разбирането за насоките на развитие на дарителите и дарителството – от решението за започване на дарителска дейност, през планирането и изпълнението на дарителските стратегии, до анализа на постигнатото, самооценката и по-нататъшното подобряване на дарителските програми.

С цел повишаване прозрачността, ефективността и устойчивостта на дарителските инвестиции, Форумът фокусира вниманието на дарителите върху концепцията на Стандарта за дарителски практики ISO:26000. Тя е още един инструмент, който може да помогне на компаниите за оптимизират начина, по който развиват и реализират социалноотговорните си политики. Наръчникът „Стандарти за социална отговорност: поглед към ISO:26000 е създаден по проект “Дарителски компас за устойчиви партньорства” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани. Този документ с насоки е подходящ за организации от публичния и частния сектор, които искат да доброволно да приложат ISO 26000 като средство за постигане на ползите от социалноотговорни практики.