За БДФ

Мрежа на дарителски организации (компании и фондации) в България

Мисия и визия

Сдружение „Български дарителски форум“ обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 година. В него членуват 48 члена – 21 фондации, 19 компании и 8 наблюдатели.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите за обмен и съгласуване на дарителски политики и добри практики.

Учредители
Български дарителски форум е създаден на Учредително събрание, проведено на 28 октомври 2003 година. Учредители на Форума са:

  • Фондация “Отворено общество” (сега “Институт отворено общество – София”);
  • Фондация “Партньори – България”;
  • Фондация за реформа в местното самоуправление;
  • Фондация “Работилница за граждански инициативи”;
  • Фондация “Помощ за благотворителността в България” (сега фондация BCause);
  • Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”;
  • Фондация “Еврика”;
  • Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”;
  • Сдружение Клуб “Отворено общество” – Русе;
  • Сдружение Клуб “Отворено общество” – Варна.

Органи на управление

Върховен орган на БДФ е Общото събрание, в което се включват упълномощени представители на юридическите лица – членове на Форума. Членовете със статут на наблюдатели нямат право на глас при взимане на решения за развитието на организацията.

Общото събрание се свиква ежегодно.

Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. Неговият състав се предлага и гласува на Общо събрание и е с мандат от три години.