Карта на дарителски практики в България

Картата отразява дарителски практики на дарители (фондации и компании) в България. Тя съдържа най-обща информация за дарителя и получателя на подкрепа, предоставения ресурс и за какво е предназначен. Идеята на картата е да бъде бърз ориентир за потенциални и настоящи дарители и получатели на дарения за това в кои сфери има най-активна дарителска подкрепа и каква е нейната интензивност в различните области на страната.

Картата отразява инициативи на дарители (фондации и компании) през 2020, 2022 и 2023 г., които са членове на Форума, както и предоставена подкрепа от компании извън БДФ към различни каузи чрез НПО Инфобанка – своеобразна база данни, в която организации от цялата страна заявяват нужди от материална помощ за своите каузи.

Картата се обновява периодично на базата на публично достъпна информация или такава, изготвена специално за целите на настоящия проект.

|

Картите за 2022 и 2023 год. се изготвят в рамките на проект ACF/825 „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

За повече информация можете да се обърнете към Александра Паунова на gro.a1719110002iragl1719110002ubfd@1719110002avonu1719110002apa1719110002