Карта на дарителски практики в България

Картата отразява дарителски практики на дарители (фондации и компании) в България. Тя съдържа най-обща информация за дарителя и получателя на подкрепа, предоставения ресурс и за какво е предназначен. Идеята на картата е да бъде бърз ориентир за потенциални и настоящи дарители и получатели на дарения за това в кои сфери има най-активна дарителска подкрепа и каква е нейната интензивност в различните области на страната.

Карта на дарителски практики в България 2023

Картата отразява инициативи на дарители (фондации и компании) през 2023 г., както и предоставена подкрепа към различни каузи чрез НПО Инфобанка – своеобразна база данни, в която организации от цялата страна заявяват нужди от финансова, материална и експертна помощ за своите каузи.

Картата за 2023 г. се обновява периодично на базата на публично достъпна информация или такава, изготвена специално за целите на настоящия проект.

Карта на дарителски практики в България 2022 

Картите за 2022 и 2023 год. се изготвят в рамките на проект ACF/825 „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Карта на дарителски практики в България 2020 

За повече информация можете да се обърнете към Александра Паунова на gro.a1709603715iragl1709603715ubfd@1709603715avonu1709603715apa1709603715