Условия за членство

в мрежата на социалноотговорните компании и фондации с активни дарителски програми

В Български дарителски форум могат да членуват:

  • търговски дружества;
  • организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • международни дарителски организации.

Кандидатите трябва да споделят мисията на БДФ и да прилагат Етичния кодекс на организацията. Трябва също да отговарят на следните условия (при кандидатстване за статут на наблюдатели те не са задължителни):

  • да имат дарителска история в последните 3 години, и
  • да са предоставяли дарения (финансови, материални, услуги, доброволен труд) в размер на минимум 10 000 лв. годишно в подкрепа на поне 5 различни получатели – каузи, граждански организации или индивидуални лица.

Организации и компании, които нямат дарителска история, могат да кандидатстват за членство със статут на наблюдатели. Разликата между двете форми на членство е в размера на членския внос и в правото на редовните членове да гласуват при взимане на решения по време на общите събрания.

В рамките на една година членовете – наблюдатели следва да развият дарителски програми/инициативи, с които да покриват условията за членство (инвестирани минимум 10 000 лв. в подкрепа на поне 5 различни получатели).

Членски внос

Членовете на БДФ заплащат ежегодна членска такса и получават богат набор от услуги. Съгласно решение на Общото събрание на БДФ от 27.05.2021 г., размерът на членския внос е както следва:

за компании

1950 лв./г.

за малки и средни предприятия

975 лв./г.

за юридически лица с нестопанска цел

650 лв./г.

за членове със статут на наблюдатели

400 лв./г.
При необходимост от съдействие или допълнителна информация можете да се свържете с Александра Паунова на: gro.a1713755385iragl1713755385ubfd@1713755385avonu1713755385apa1713755385