Тръст за социална алтернатива

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България.

Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета.

ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:

  • Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
  • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
  • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

ТСА също така полага усилия за изграждане капацитета на местни организации, като подобрява ефективността им по отношение на финансовата отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни.