Фондация „Институт Отворено общество – София“

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права, да работи за поддържане качеството на демократичния процес в България, да стимулира гражданското участие и защита на обществения интерес при формиране на публични политики, да стимулира публичния дебат по ключови за България теми и проблеми.

Дейността на Института се осъществяваше чрез следните програми: Европейски политики; Управление и публични политики; Обществен дебат; Правна програма; Програма Рома.

Фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е избрана за оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. Програмата цели да подкрепи дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, както и неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Институтът играе водеща роля в разработването и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в България и извършва анализи състоянието на образованието в страната и връзката му с пазара на труда.

Повече информация и подробности за проектите и програмите вижте на уеб сайта на института.