Фондация „Еврика”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице с нестопанска цел, вписана в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.

Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел:

  • Подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението;
  • Подкрепа на младите новатори и предприемачи;
  • Разпространение на научни, технически и икономически знания;
  • Усъвършенстване на материалната база за научно и техническо творчество;
  • Подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката.