Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” си поставя за цел да работи в подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и разгръщане на потенциала на децата и младежите в България.

Организацията подпомага активно нискодоходните групи и хората в неравностойно положение. През зимните месеци на годината Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” организира обществени трапезарии по програма на Министерство на труда и социалната политика. По този начин лица без доходи и близки, които да се грижат за тях, скитащи и бездомни хора, получават безплатен обяд. Проектът осигурява подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства или домакинства. Допринася за физическото оцеляване на лица, чиито минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление и др. консумативи.

От 1998 г., Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” търси пътища за подобряване живота на деца лишени от родителски грижи. Изплащат се месечни стипендии на деца, които са загубили родителите си при трудова злополука. При завършване на средно образование, подпомаганите деца получават еднократна помощ за закупуване на официални абитуриентски облекла. Децата, лишени от родителски грижи се нуждаят от внимание и подкрепа, от усещането, че не са забравени и има кой да се погрижи за тях. Подпомагайки тези деца, които съдбата е ощетила, Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” им дарява надежда, самочувствие и увереност, необходими за тяхната интеграция в обществото и превръщането им в активни, достойни граждани, адекватни и конкурентноспособни на пазара на труда.

Фонд работи и за изграждането и утвърждаването на духовните ценности в децата. По този начин дава своя принос за ранното откриване на таланта в децата и насърчава развитието на техните качества и умения.

Благотворителният фонд е приемник на сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата”, което е създадено през 1997 г. и чиито Председател на Управителния съвет до 2010 г. е проф. д-р Желязко Христов. От 2008 г. то е вписано като сдружение, което работи в обществена полза. Наименованието на сдружението е променено на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” с решение на Общото събрание от 2011 г., в памет на проф. д-р Желязко Христов – лидер на КНСБ и дългогодишен председател на сдружението.