Български фонд за жените

Фондации, членове на Български дарителски форум

Български фонд за жените е организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Мисията на организацията е да мобилизира ресурси, които след това разпределя към местни неправителствени организации, работещи по въпросите на пола, овластяване на момичетата и жените, така че да бъдат активни участници и движеща сила на социалната промяна.

Български фонд за жените оказва подкрепа в следните направления:

  • Подкрепя български НПО, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека.
  • Спомага за изграждане капацитета на неправителствените организации.
  • Подпомага алтернативни и иновативни женски инициативи.
  • Осъществява независим мониторинг на изпълнението на държавните ангажименти по отношение равнопоставеността на половете в България.
  • Подпомага развитието на сътрудничеството между НПО, централна и местната власт и стопанския сектор.
  • Допринася за създаване на мрежа от женски НПО на национално и регионално ниво.
  • Подпомага развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна.
  • Допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

Повече информация и подробности за програмите и проектите вижте на уеб сайта на организацията.