Въпроси и отговори #28: Мога ли да ползвам данъчни облекчения за дарения, направени през 2023 г.

10.03.2024 | Полезни насоки

Вие питате: Ние сме неправителствена организация, която има дарители, включително – физически лица. Какви са данъчните облекчения за тях?

Ние отговоряме: Ако сте физическо лице и сте направили дарения за юридически лица (НПО, организации, институции), имате право на данъчни облекчения за даренията си.

До края на месец април тече кампанията за деклариране на доходите на физическите лица, като в Годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ можете да декларирате направени дарения през изтеклата година и по този начин да намалите данъците си с до 65%.

С до 65% можете да намалите данъчната си основа за направени дарения, ако са изпълнени определени условия. За да се ползва облекчението, дарението трябва да е направено в полза на определени групи юридически лица (организации, учреждения и др.) съгл. чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В зависимост от това в подкрепа на кого е дарението, се определя и размерът на облекчението, което може да ползвате.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани, е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата; дарителите, в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството, могат да намалят с до 15 %  данъчната основа.

До 5 на сто общата годишна данъчна основа на физическите лица се намалява с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчното облекчение се ползва с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2024 г., към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в закона лица и че предметът на дарението е получен.

Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

Повече информация и на интернет страницата на Национална агенция за приходите в частта за деклариране на доходите на физически лица.