Въпроси и отговори# 27 Как да се справим с комуникационна криза, която застрашава доброто име на организацията? #2

07.03.2024 | Полезни насоки

За основните принципи за управление на комуникационни кризи и действията за тяхното предотвратяване четете ТУК.

Овладяване на комуникационни кризи

Основни принципи

 • Откритост и публичност – мълчанието се възприема като признаване на вина;
 • Съгласуваност и последователност в посланията и действията към различните целеви групи;
 • Отстраняване на проблема, довел до комуникационната криза;
 • На кризата се реагира бързо, но не прибързано.

Дейности за овладяване на комуникационни кризи

Организационни дейности

 • Прави се план за действие, сформира се кризисен екип и се разпределят ролите и отговорностите между неговите членове. В т.нар. „кризисен екип“ може да привлечете най-близките до организацията хора – от Управителния съвет или съмишленици, на които имате доверие;
 • Възможно най-бързо се събира и анализира информацията за причините, същността и размера на комуникационната криза;
 • Обмислят се възможни сценарии за развитие на кризата и за нейното преодоляване. Екипът се подготвя за най-лошия възможен сценарий;
 • Всички запитвания от медии се насочват към ръководителя на кризисния екип, независимо към кого от организацията са отправени;
 • Вземат се бързи и адекватни мерки за разрешаване на проблема, довел до комуникационната криза;
 • Най-компетентният по темата представител на организацията се определя за неин публичен говорител в периода на кризата;
 • От името на организацията публично говори само един човек, по изключение двама, ако ситуацията го налага;
 • Осигурява се подкрепа от „трета страна“ – държавни институции, членове, партньори, потребители на услуги на организацията. Това намалява медийния натиск и усилва достоверността на излъчваните от организацията послания;
 • Изброените действия за преодоляване на кризата се предприемат бързо и по възможност едновременно;
 • Целият процес по овладяване на кризата се документира.

Комуникационни дейности

 • Създават се единни кризисни послания – еднакви като съдържание, но по възможност специфични като форма за отделните публики. Основни елементи на посланието:
 • Организацията е готова да предостави цялата необходима информация, за да бъде разкрита истината;
 • Организацията взима мерки за решаване на проблема и минимизиране на щетите (какви мерки?);
 • Проблемът се поставя в контекст: случилото се е „изолирано събитие“, „единичен случай“;
 • Избягват се изрази като „има и друг проблем“, „случват се такива неща“;
 • Използват се изрази като „предприети са конкретни мерки“; „предприети са незабавни действия; „работим в тясно сътрудничество с … за изясняване на случая“;
 • Подчертава се откритостта и прозрачността в действията на организацията;
 • Ако ситуацията го предполага, се посочва кога ще има допълнителна информация по случая.
 • Подготвя се съобщение, което се публикува на сайта на организацията и в профилите й в социалните мрежи;
 • Според ситуацията се избират най-подходящите комуникационни средства за публична реакция – прессъобщение, пресконференция (важен е изборът на място!), изявление по радио и/или телевизия, активиране на гореща линия за въпроси и др.;
 • Предварително се преценява какви въпроси биха могли да зададат журналистите и се подготвят отговори;
 • Действа се бързо – медиите трябва да получат официално изявление до 2 часа от настъпването на кризата. Информационният вакуум е предпоставка за разпространяване на слухове и вменяване на вина;
 • Осигуряват се участия в медии, с които организацията поддържа отношения на взаимно доверие;
 • Своевременно се отговаря на въпросите и се приемат поканите за участия от критични медии – такова поведение заглушава слухове и спекулации и показва на обществото, че НПО е наясно с проблема, гледа сериозно на станалото и работи за разрешаване на кризата;
 • Освен формално – чрез прессъобщения, пресконференции и интервюта, с медиите се общува и неформално – чрез лични контакти с журналисти;
 • Следят се публикациите в традиционните медии и в социалните мрежи в хода на кризата, както и коментарите под тях и се отговаря, ако се прецени според ситуацията;
 • Избира се една водеща социална медия, в която да се публикува цялата информация, а другите се използват, за да се пренасочва потокът от потребителски трафик към водещата. В противен случай информацията се разпръсва и може да бъде погрешно тълкувана. Всяко съобщение в социалните медии трябва да съдържа информация какво се прави в момента. Не се реагира остро на негативни коментари;
 • Създава се подходящ хаштаг, който се използва във всички социални платформи на организацията. Това ще попречи да има много други нелигитимни хаштагове и ще гарантира, че организацията е водещият източник на информацията;
 • Вътрешната комуникация и комуникaцията с членове/партньори/потребители на услуги и други заинтересовани страни е толкова важна, колкото и външната комуникация с медиите. Ръководството информира служителите на организацията за ситуацията и действията си, инструктира ги за поведението им в кризисната ситуация, за да предотврати слухове и некоординирани действия. Целевите групи извън организацията се информират за ситуацията и предприетите мерки за разрешаване на проблема.

Публично поведение

 • Говори се открито, естествено и позитивно – без агресия и нападки, с кратки и ясни фрази. По възможност се използват визуални помощни материали;
 • Казва се истината, като се набляга на мерките, които се взимат за решаване на проблема, довел до комуникационната криза;
 • На негативни или провокативни въпроси се отговаря кратко и по възможност фокусът се връща върху вашите основни послания;
 • Ако не се налага, не се извиняваме! При възможност благодарим.

Грешки при управлението на комуникационни кризи

 • Подценяване на проблема;
 • Високомерие – самодоволство, усещане за неуязвимост;
 • Отказ от публичност и контакти с медии – може да предизвика трайна криза на доверие към организацията;
 • Прикриване на истината;
 • Поддаване на провокации;
 • Ответна атака срещу човека, медията или организацията/фирмата, която е накърнила репутацията на НПО;
 • Пускане на платена реклама или публикация във връзка с кризата, дори ако не е публично афиширана като платена.

Последващи действия

 • Анализ на медийните реакции (медиен мониторинг) по време на комуникационната криза;
 • Оценка на ефекта на кризата върху репутацията на организацията;
 • Оценка на плюсовете и минусите при управлението на кризата;
 • Идентифициране на грешките и извличане на поуки;
 • Предприемане на мерки за предотвратяване на подобна криза в бъдеще;
 • Изказване на благодарност към екипа за неговата помощ и издръжливост по време на кризата;
 • Създаване на архив от медийни публикации и други материали, свързани с кризата.

Не съществува универсална рецепта за справяне с комуникационни кризи. Всяка криза е уникална и изисква специфичен подход. Общовалиден е само принципът: най-добрият начин за справяне с комуникационната криза е нейното предотвратяване.