ESG принципи: от регулации към възможности за отговорни инвестиции и партньорства

14.03.2024 | Полезни насоки

Концепцията за ESG (Environmental, Social, and Governance) става все по-актуална поради естеството на проблемите, които разглежда, но и поради все по-развиващата се регулаторна рамка, която непрекъснато разширява своя обхват. Нейното имплементиране на всички нива в управлението на една компания носи безспорни предимства, малка част от които са:

  • финансова устойчивост в дългосрочен план /в резултат на оптимизиране на разходите, иновациите, по-лесния достъп до капитал, по-добро представяне на финансовите пазари, повишено доверие от страна на инвеститори и клиенти/;
  • повишена конкурентноспособност /в резултат на успешно привличане и задържане на таланти, удовлетворяване на очакванията на потребители и партньори в посока устойчиви продукти и услуги/;
  • оптимално управление на рисковете, свързани с околната среда, социалния аспект и корпоративното управление.

За да повиши информираността и разбирането на своите членове за ESG и основните документи, които регламентират проследяването и оповестяването на данните за устойчивост, екипът на Българския дарителски форум организира онлайн среща в партньорство с екипа на Делойт България. Срещата беше част от поредицата „Ателие за дарители“, която през последните 3 години Форумът реализира като част от проект “Дарителски компас за устойчиви партньорства” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани.

Надя Елчинова, представител на Делойт, проследи хронологично процеса по създаване и развитие на концепцията в контекста на  Европейския съюз (ЕС) и европейските институции през последните години, като отдели специално внимание на основните документи, които организациите в България следва да имат предвид в тази посока, групите от задължени лица по тях, основните им ангажименти и времева рамка. Представените данни, след допълнителни консултации и съвместна работа с Делойт, намериха израз в подробен и по-обхватен документ.

Наръчникът „ESG принципи: от регулации към възможности за отговорни инвестиции и партньорства“ се състои от две части, чиято цел е по достъпен начин да разкаже как във времето се развива и надгражда регулаторната рамка, свързана със стратегията на ЕС за устойчиви финанси.

В първата част на Наръчника темата за ESG се въвежда през няколко ключови политически акта и инициативи, чиято философия е залегнала в стандартите и регламентите относно устойчивостта. Това са Европейската зелена сделка (2019 г.), Парижкото споразумение (2015 г.) и Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за устойчиви финанси. Документите, които са представени в първата част, са:

  • Регламент (ЕС) 2020/852 за Таксономията на устойчивите инвестиции;
  • Регламент (ЕС) 2019/2088 (SFDR) за таксономията на устойчивите инвестиции;

Втората част на Наръчника разглежда:

  • Директива за отчитане на предприятията относно устойчивостта (CSRD);
  • Директива за надлежна проверка относно устойчивостта (CS3D).

Познаването и разбирането на основните документи е добра отправна точка за планиране, осъществяване, мониторинг и оповестяване на дейности, които ще имат минимално вредно въздействие върху околната среда, ще гарантират по-добро управление на риска от потенциално вредно въздействие, ще допринесат в по-висока степен за благополучието за всички заинтересовани страни – служители, партньори, клиенти, институции, общественост.