Корпоративно доброволчество в България: нормативна рамка и практики

19.12.2023 | Новини, Полезни насоки

Актуализирана версия към март, 2024 год.

Обществото ни става все по-ангажирано със социални каузи. Много компании осъзнават ползите от предлагането на програми за доброволчество на работното място. Тези програми позволяват на
служителите да използват уменията и времето си, за да помагат на значими за обществото ни каузи, като същевременно са насърчени от своите работодатели.

В България няма действащ закон, който да регулира доброволчеството. Това от своя страна не пречи да се изгражда култура на доброволчество сред обществото, водеща роля за което имат гражданските организации, които професионално и системно работят в тази сфера.

Темата за закон за доброволчеството не губи своята актуалност сред политиците вече повече от 20 години. Периодично се наблюдава политическа воля и в един или друг контекст, в Народно
събрание се внасят проекти на законопроекти, които по-скоро копират основна рамка и вече предлагани механизми за регулиране на доброовлчеството. Основен недостатък е, че всеки обновен проектодокумент не преминава през конултативен процес и съгласуване на съдържание с основните заинтересовани страни. Въпреки законодателният вакуум в тази област обаче, социалноотговорните компании продължават да развиват и насърчават корпоративното доброволчество.

Програмите за доброволчество на работното място предлагат множество ползи за служителите, работодателите и техните общности като цяло. За служителите доброволчеството осигурява усещане за цел, повишено удовлетворение от работата и възможности за личен и професионален растеж. Доброволчеството може също така да предостави възможности за придобиване на нови умения, които могат да бъдат приложени на работното място. Според проучване на Deloitte през далечната 2017 г. 89% от респондентите казват, че доброволчеството им е помогнало да развият
критично мислене и умения за решаване на проблеми.

За работодателите програмите за доброволчество на работното място могат да подобрят задържането на служителите, набирането на персонал и цялостното удовлетворение от работата. В допълнение, доброволческите програми могат да подобрят репутацията на компанията и имиджа на марката, да увеличат ангажираността на служителите и да изградят по- силни връзки между компанията и общността.

За да надгради знанието на бизнеса за ползите от корпоративното доброволчество и повече информация за начините, по които то е управлявано, БДФ създаде наръчник за дарители „Корпоративно доброволчество в България: нормативна рамка и практики“. Той е създаден в изпълнение на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани – България“.Наръчникът е своеобразно продължение на дългогодишните усилия на Форума да надгражда експертиза, споделя добри практики и инвестира значителни усилия в застъпническа дейност, за да може доброволчеството да има и своята адекватна законодателна рамка.

Наръчникът е подходящ за екипи на компании и други организации, които имат ангажимента да структурират програми за доброволчество на работното място