Вие питате, ние отговоряме#21 Кога приемаме и кога отказваме дарения?

06.09.2023 | Полезни насоки

Въпрос: Имаме предложение за дарение към нашата организация. Как да преценим дали да го приемем?

Отговор: Може да звучи странно, но гражданските организации не бива да приемат всяко предложено дарение, независимо дали компания, друга организация или индивидуален дарител го предлага. Защото някои дарения могат в крайна сметка да се превърнат в тежест за получателя – финансова и/или репутационна.

Ето защо е добре организацията с нестопанска цел да има политика за приемане на дарения. Този документ улеснява процесите, като дефинира предварително критериите, по които ще се решава кое дарение да се приеме и кое – не. Целта му е да спести време, да намали колебанията и разногласията в организацията, както и да създаде прозрачност за нейната дейност. Предварително дефинираната политика за приемане на дарения  също така помага да се запази най-ценният актив на организацията – нейната репутация.

Ето няколко съвета от американския консултант Шон Кософски за това как трябва да изглежда политиката за приемане на дарения на една неправителствена организация.

Какво представлява политиката за приемане на дарения?

Политиката за приемане на дарения е официален набор от насоки за приемане или отхвърляне на дарения, обикновено одобрен от управителния съвет или борда на организацията. Документът трябва да посочва ясно формата на приемливите дарения (например парични средства, превозно средство или недвижима собственост), допустимите условия, поставяни от дарителите (например желанието дадена дарителска програма да носи тяхното име), неприемливите рискове, които биха произтичали от самите дарители (например осъждани физически лица или дискредитирани компании, замесени в скандали), както и прагове за определени видове дарения (например минимална сума на финансово дарение за създаване на дарителски фонд).

Добре е да се запише изрично, че изключения от политиката за дарения могат да се правят само чрез гласуване в борда на организацията.

Какви са елементите на политиката за приемане на дарения?

Колкото по-стара, по-голяма или по-сложна е организацията, толкова по-сложна може да е политиката за приемане на дарения. Например университетите, семейните фондации или тези, които работят по конфликтни теми, може да имат по-сложни критерии. Ето някои от основните елементи на политиката за приемане на дарения:

Предназначение

Много правила за приемане на дарения започват с кратък раздел, описващ целта на документа. Тя може да включва последователност, защита на репутацията на организацията и поддържане на силни връзки с дарителите.

Отказ от отговорност, информиране на дарителя

Някои правила за приемане на дарения изрично посочват, че дарителите трябва да се консултират предварително със собствените си данъчни или юридически експерти. Политиката може също така да гласи, че неправителствената организация си запазва правото да се консултира със свой експерт, преди да приеме дарението. Освен това организацията може да запише, че преди да приеме дарение над определен размер или стойност, ще извърши вътрешна проверка (например за произхода на средствата на дарителя).

Бел. БДФ – Това правило в българския контекст произтича и от ангажиментите и задълженията на ЮЛНЦ в прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Политиката за приемане на дарения може също така да посочва информацията, която се предоставя на донорите – например за приспадането на дарението от данъците или за това какво възнамерява да направи организацията с паричното или непаричното дарение.

Видове приемливи дарения

Повечето правила за приемане на дарения посочват изрично какви видове дарения ще бъдат приемани. Изброяването на примери за приемливи дарения е добър ориентир за донорите. Например по-големи нестопански организации или обществени фондации може да имат експерти, които се занимават изрично с дарения в натура на автомобили или недвижими имоти. В интерес на тези благотворителни организации е да разгласят, че са на разположение за такива дарения.

Неприемливи дарения или такива, които изискват одобрение

Можете да включите конкретен списък с дарения, които няма да приемете (вижте примерния списък по-долу). Когато е добре аргументиран, той може да се използва дори с маркетингова цел. Например фондация за борба с рака да белия дроб би могла да съобщи публично, че създава правила, които забраняват приемането на дарения от тютюневата индустрия. Същото важи и за екологична организация, която декларира, че няма да приема средства от корпорации за изкопаеми горива. Това не само привлича вниманието на медиите, но и изгражда репутация на много принципна организация, която не продава ценностите си за пари.

Ако искате да имате възможност за разглеждане и обсъждане за някои предложения за дарения, в политиката за приемане на дарения може да се уточни, че някои дарения може да изискват одобрение от управителния съвет или борда на организацията. Така дарителят ще знае, че предложението му за дарение може да изисква проверка, преди да бъде прието.

Комисия за приемане на дарения и актуализация

Разумно е да се създадете комисия или подкомисия към борда, чиято работа е да преценява приемането на дарения, които се нуждаят от преглед. При повечето нестопански организации тази комисия може да не заседава нито веднъж, но наличието й показва на заинтересованите страни, че организацията приема сериозно политиката си за дарения.

В правилата за приемане на дарения трябва също така да се посочи колко често организацията планира да ги преглежда и актуализира, така че да изглежда достатъчно гъвкава.

Какви дарения следва да бъдат добре обмислени преди да ги приемете?

–           дарения или спонсорство от индустрии или индивидуални дарители с противоречив имидж – например при публично известни недобри практики, свързани с управлението на бизнеса им, или публично заявен ангажимент с кауза, която противоречи на основните ценности и принципи в изпълнението на мисията на вашата организация. Обвързването на неправителствената организация с такива бизнеси може да навреди на репутацията й;

–           дарения, които водят до допълнителни разходи или изискват много допълнително време – например много стар автомобил, чиято поддръжка и застраховки биха могли да струват скъпо. Най-разумното е такива материални дарения да бъдат продавани, ако предварително е уговорено това с дарителя, и с парите да се покрие някаква друга нужда на организацията;

–           дарения, с чието приемане организацията поема много сериозни или трудно изпълними ангажименти към дарителите – например да направи широка рекламна кампания в медиите за дейността на дарителя;

–           трудно ликвидни дарения – например споделено ползване на движима или недвижима вещ или собственост;

–           криптовалута поради нейната променливост или поради това колко въглеродно-интензивно е нейното създаване. Приемането на такова дарение може да е в разрез със заявените ценности на организацията.