Вие питате, ние отговаряме #18: Каква е разликата между фондация и сдружение?

12.06.2023 | Полезни насоки

Въпрос: Искам да регистрирам неправителствена организация. Артист съм на свободна практика и работя по различни културни инициативи и проекти като често ми се налага да търся финансиране за тях. Не знам обаче дали да бъде фондация или сдружение – каква е разликата и къде мога да се регистрирам?

Сдруженията и фондациите, наречени накратко НПО (неправителствени организации) за разлика от бизнеса се създават с нестопанска цел и не могат да формират печалба от производство или продажба на стоки и услуги, предназначени за пазара. Според мисията си те са насочени към подобрение на различни сфери на живота: здравеопазване, социални дейности, култура, наука и образование, човешки права и демократични ценности…. Функционират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

И фондациите, и сдруженията се вписват в Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Вписването е юридическият факт, който легитимира съответното юридическо лице с нестопанска цел. И двата вида НПО имат управителни органи, през които функционират, вземат решения и участват в обществения живот. Гражданските организации могат да бъдат в обществена или частна полза. Те също така могат да извършват допълнителна стопанска дейност, само обаче ако тя е свързана с предмета на основната им нестопанска дейност, през която са регистрирани. Приходите от нея трябва да отиват отново за дейности на организацията и не могат да се разпределят като печалба.

Гражданските организации в обществена полза имат някои данъчни (и други) преференции –  не плащат данък дарение за получените от тях дарения, дарените от НПО в обществена полза суми не се облагат с данък дарение (вижте л. 49, ал. 4 от ЗМДТ);  физическите лица, които даряват на НПО в обществена полза, ползват данъчни преференции за извършените дарения – до 10% (за юридически лица) и до 5%  (за физически лица), имат достъп до кандидатстване по донорски програми, които са „затворени“ за НПО в частна полза.

Разликите между сдружение и фондация

  • Фондацията се учредява с акт на дарение или със завещание, докато сдружението се учредява с договор между най-малко 3 лица.
  • Сдружението има членски състав, фондацията – не.
  • Сдружение може да се образува без първоначално имущество, при фондацията то е задължително.
  • При фондацията няма ограничение на броя на учредителите, докато при сдружението учредителите са най-малко 3 лица
  • Сдружението се учредява чрез Устав, фондацията – чрез едностранен учредителен акт.
  • Сдружението се управлява от Общо събрание и Управителен съвет, фондацията – от управителен орган (колективен или едноличен, в зависимост от това дали тя е в обществена или частна полза)

 

За повече съвети и детайли може да потърсите колегите от Български център за нестопанско право (БЦНП) или да прочетете подробни материали на Портала на НПО в България.

Какво представлява сдружението с нестопанска цел? 

Какво представлява фондацията?