Вие питате, ние отговаряме# 22 Как участваме в обществено обсъждане на проект за нормативен акт?

16.10.2023 | Полезни насоки

Въпрос: Как да се включим в общественото обсъждане на проект за нормативен акт?

Отговор: Проектите на нормативни актове подлежат на задължително обществено обсъждане. То е въведено с промени в Закона за нормативните актове през 2016 г.

В обществените консултации могат да участват както отделни граждани, така и юридически лица. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието на акта. 

Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт – Министерски съвет, министерство, държавна или изпълнителна агенция, областна администрация, проектът се публикува на Портала за обществени консултации на правителството. Там могат да бъдат намерени и стратегическите документи на общините, например техните планове за интегрирано развитие. Останалите проекти на органите на местното самоуправление се публикуват на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

Освен на общия Портал, проектите за актове се публикуват също на сайтовете на съответните институции съставители. На интернет страницата на всяко министерство има рубрика „Проекти на нормативни документи“. Там към всеки проект има и лице за контакт.

В общия случай срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Институциите се възползват от тази „вратичка“ в закона и нерядко събират мнения от обществеността само две седмици. Затова е много важно да се обръща внимание на крайния срок, до който е обявена обществената консултация по проекта, който ви интересува.

В Портала за обществени консултации се публикуват различни стратегически документи, покани за участия в обществени поръчки, резултати от проучвания на различни теми. Проектите на нормативни документи, по които се събират мнения, са в рубриката „Обществени консултации“. В таблица се показват проектите, публикувани най-скоро, но от падащо меню лесно могат да бъдат намерени и по-стари документи, които не се виждат на първата страница. Там проектите са разпределни според вида институция съставител – национални или областни и общински, според тематиката и според това дали обществената консултация все още тече или вече е приключила.

Мненията и предложенията на граждани и организации могат да бъдат публикувани като коментари под проекта, за който се отнасят и/или да бъдат изпратени по имейл до лицето за контакт. Особено когато става дума за по-подробни становища, препоръчително е да бъдат изпращани по електронната поща, оформени като официално писмо от съответната организация.

След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Обикновено това се прави под формата на таблица, в която са изброени всички предложения и техните автори. Срещу всяко от тях се записва дали е прието или не, а за отхвърлените се излагат аргументи.

Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.

Някои големи общини имат система за обществено обсъждане, подобна на описания дотук правителствен Портал. През 2017 г. Столичният общински съвет (СОС) например е приел Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Проектите на нормативни актове се публикуват на сайта на СОС в рубриката „Участвайте“ – „Обществени консултации“. Там под всеки проект са посочени срокове и лица за контакт, на които се изпращат становищата.

Независимо дали дадена община има специална процедура за обществено обсъждане, гражданските организации могат да изразят мнението си за подготвяните от нея нормативни актове, като изпращат становища до съответните тематични комисии към общинските съвети и/или до председателя на общинския съвет. Граждани и представители на организации имат право да присъстват и на заседанията на общинските съвети.

Няма отделна платформа за гражданско участие в обсъждането на проектозаконите, внесени в Народното събрание от депутати. Това обаче не е пречка организациите да се включат в тяхното обсъждане, като изпратят становища до имейл адреса на съответната парламентарна комисия, която е водеща при разглеждането на съответния проект. Граждани и предствители на организации имат право да участват в заседанията на комисиите, като заявят това предварително на имейла на съответната комисия, посочен в сайта на парламента.

Всички законопроекти се публикуват на интернет страницата на НС в рубриката „Парламентарна дейност“ – „Законодателство“ – „Законопроекти“. И там най-отгоре в списъка са документите, внесени най-скоро, но може да се търси по най-розлични критерии като име на вносител, ресорна комисия, период на регистрация и др.