БФЖ обявява конкурс „Мисия: възможна“ за финансиране на организационни и административни нужди на НПО

02.05.2023 | Новини

Български фонд за жените обявява конкурс по програма „Мисия: възможна“, която предоставя гъвкаво финансиране за административните нужди и организационното развитие на граждански организации (т.нар. core funding). Програмата се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС).

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.

За финансиране могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Очаква се конкурсът с общ бюджет от 1 120 000 евро (2 190 496 лв.) да осигури достъп до гъвкаво финансиране с продължителност до 24 месеца на организации, включително и новорегистрирани такива, които имат за цел да укрепят дългосрочно своята устойчивост.

Финансовата подкрепа обхваща целия спектър от основни дейности на организациите и може да бъде насочена към подобряване или увеличаване на ресурсите, уменията, системите, стратегиите, лидерството, технологиите и всички други дейности, които водят до укрепване и осигуряване на устойчивост на работата на организациите на гражданското общество. Финансовата подкрепа може да се използва и за програмна работа – от планиране на програма, през гарантиране, че тя отговаря на нуждите на общността, до разработване на план за оценка за измерване на резултатите от програмата.

Допустими за финансиране са широк спектър от разходи като: оперативни разходи (заплати и свързаните с тях данъци и осигурителни вноски; външни консултанти; обучение и изграждане на капацитет на персонала; офис разходи – наем, режийни разходи, маркетинг и комуникации, оборудване, офис консумативи, банкови такси); разходи за дейности/програми (материали, събития, други свързани разходи); пътни и такси за участие (конференции и др.); други преки разходи.

При одобрение на кандидатурата, изплащането се извършва на два транша – 90 % при подписване на договора за отпускане на безвъзмездно целево финансиране и 10 % след одобрение на междинни финансов и наративен отчети. От кандидатстващите организации не се изисква собствен финансов или нефинансов принос.

Оценката и подборът ще бъдат извършени на два етапа от двама независими оценители: един външен експерт и един член на програмния екип на Български фонд за жените. Кандидатстването ще се случва изцяло онлайн чрез портала на Български фонд за жените в Salesforce. Системата за подаване на кандидатури ще бъде отворена 10 дни след обявяването на конкурса (на 8 май 2023 г.).

Подробности за конкурса, необходимите документи и срокове можете да прочетете на сайта на БФЖ.

#ЧленовеНаБДФ