Партньорства за промяна: Пътеводител за граждански организации

15.10.2022 | Полезни насоки

Кои са най-честите начини, чрез които гражданските организации набират необходимите им за работа ресурси? Какво е партньорство и какви са ползите от него за гражданските организации? Как се изграждат успешни партньорства? Кои са основните етапи по пътя към успешни партньорства?

Това са въпросите, на които екипът на БДФ дава отговори в настоящата публикация: Партньорства за промяна: Партньорства за промяна: пътеводител за екипитена на граждански организации към изграждане на устойчиви партньорства.

Пътят на една идея често започва от един от нас и минава през въвличане на други хора, с които гледаме в една посока или имат отношение и могат да окажат въздействие за нейното реализиране. Взаимодействието между заинтересованите страни от това конкретен проблем да бъде решен или да се развие идеен проект е естествен принцип на функциониране в обществото ни. Десетки са примерите (местни или международни) за смислени партньорства и споделени подходи за решаване на конкретни проблеми или насърчаване развитието на иновативни идеи в полза на различни групи и общности. Директното им прилагане обаче без отчитане на спецификата на контекста, профила на заинтересованите страни и пр. не винаги може да доведе до същите резултати.

Именно в помощ на всички, които имат нужда от допълнително насочване по пътя на изграждане на устойчиви партньорства, е настоящата публикация, в която са представени събран опит, научени уроци и полезни насоки както за екипите на граждански организации, които търсят партньори, така и за социалноотговорни компании, които се стремят към качествени резултати и реално въздействие за каузите, които подкрепят.

Публикацията е разработена в рамките на проект „Дарителство за промяна“, който се реализира с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (www.activecitizensfund.bg).