БФЖ изследва нуждите на НПО, работещи в сферата на женските права

12.07.2022 | Новини

През 2021 г. Български фонд за жените стартира мащабно социологическо проучване сред неправителствени организации и активисти, които защитават правата на жени, момичета и други уязвими групи и работят за равноправието на половете. Резултатите от проучването ще послужат за ориентир за Фонда как да засили своето въздействие и организира подкрепата за организациите така, че да постигнат повече устойчивост.

Изводите от изследването показват основните предизвикателства през организациите, свързани с неблагоприятната среда, липсата на възможности за финансиране или непрозрачното управление на обществени ресурси, недостатъчната подкрепа от Държавата и общините, силно ограниченото поле за активизъм и застъпничество, особено след язвителната полемика за Истанбулската конвенция и предложената Стратегия за детето.

права на жените

права на жените

Изследването установява, че организациите се състоят предимно от специалисти в сферите на социалните дейности (46%), образованието (36%), и правото и юридическите услуги (25%).. От своя страна такъв професионален опит повлиява разбирането на организациите за основните им цели, постижения, и слабости. Като индикатор за ефективността си респондентите приоритетно посочват донякъде субективната оценка на общността за дейността им (54%) и осъществяването на директна промяна в живота на преките си бенефициенти (49%). Обратно, значително по-малко припознават прокарването на законодателни изменения в унисон с мисията си (10%) или привличането на подкрепа от политически представители (4%) като значими показатели за въздействието си. Тази данни сочат, че организациите може да се възприемат като изключени от политическите процеси в страната и/или единствено като доставчици на непосредствени услуги, а не пълноценни участници в гражданското общество.

Постигането на трайна социална промяна, борбата със стереотипи и архаични представи, застъпническата дейност, оказването на пълноценна, професионална и навременна подкрепа изискват адекватни форми на финансиране, които да съчетават както предоставяне на оперативна подкрепа, така и проектно финансиране, но съобразено с актуалните нужди както на самите НПО, така и на подкрепяните от тях общности. Въпреки възможностите за подкрепа от страна на частни фондове и инициативи, остава в сила необходимостта от инвестиции от страна на държавата, която следва да осигури средства, но и да създаде механизми за тяхното справедливо и прозрачно управление.

Изследването се осъществява в екип: Леа Вайсова – ръководител на проекта, автор; Гергана Куцева – координатор и изследовател (количествено изследване); Рада Еленкова – координатор и изследовател (количествено изследване); Владислав Петков – интервюер (качествено изследване); Николета Даскалова – интервюер (качествено изследване); технически сътрудници: Анна Данкова, Галина Безлова, Доротея Стефанова, Камелия Ценева.

Пълния вид на изследването е достъпен на сайта на БФЖ.

#членовенаБДФ