Вие питате, ние отговаряме #1: Какви са данъчните облекчения за компаниите, които даряват

18.12.2021 | Полезни насоки

БДФ стартира рубрика „Вие питате, ние отговаряме”. Тя е провокирана от честите и много разнообразни въпроси, които идват към екипа, свързани с различни аспекти на дарителството: възможности за подкрепа на каузи, начини за популяризирането им, налични данъчни облекчения за дарители, конкретни казуси, с които се сблъскват хора, фирми и фондации в желанието са да направят дарителски жест.
Надяваме се отговорите да ви ориентират в тази, на пръв поглед сложна, но носеща удовлетворение, територия на дарителството.

Пишете ни с други ваши въпроси!

Какви са данъчните облекчения за компания, която дарява средства на НПО?

Неправителствените организации работят в различни сфери и за решаване на различни проблеми – в образованието, здравеопазването, социалната дейност, културата, човешките права…Те имат и различни източници на финансиране. Могат да кандидатстват пред други, финансиращи фондации или компании, които имат програми за подкрепа на сектора, както и пред институции, които предлагат публично финансиране.

Могат също така, да набират дарения, в подкрепа на своята кауза, които да бъдат както финансови, така и нефинансови (стоки, вещи, храна, доброволен труд и т.н). Част от българските НПО-та вече развиват и стопанска дейност, от който генерират средства, които също отиват в подкрепа на мисията им (онлайн магазини, професионални кухни за кетъринг и т.н).

Често организациите търсят подкрепа от компании и компаниите трябва да знаят, че дарявайки на НПО (едно или повече) могат да ползват данъчни облекчения. Те са регулирани от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 31, и са:

до 10 % от счетоводната печалба, когато даренията са в полза на:

– здравни и лечебни заведения;
– социални или здравно-социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги;
– детски ясли, детски градини, училища, висши училища;
– бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
– регистрирани в страната вероизповедания;
– специализирани кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания;
– хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
– лица, пострадали при бедствия съгласно Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
– Български Червен кръст;
– социално слаби лица;
– деца с увреждания или без родители;
– културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, при който Република България е страна;
– юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата съгласно Закона за меценатството;
– Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници;
– комуни за лечение на наркозависими и на наркозависими лица за тяхното лечение;
– УНИЦЕФ;
– социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия за социалната им дейност.

до 50 % от счетоводната печалба, когато даренията са в полза на :

– Националната здравноосигурителна каса по повод лечение на деца, финансирани oт Министерство на здравеопазването;

– Център за асистирана репродукция.

до 15% от счетоводната печалба, когато даренията са предоставени по реда на Закона за меценатството.

Признаване без ограничение в размера за дарение на компютри и периферни устройства за тях , произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

Общият размер на всички признати разходи за дарения не може да надвишава 65 на сто от счетоводната печалба на предприятието.

Задължително условие една компания да ползва това данъчно облекчени е, дарението, което е направила, да е съпроводено с необходимите документи: договор за дарение, приемо-предавателен протокол, удостоверение/сертификат за дарението, издаден от получателя му.

Препоръка към НПО, които договорят партньорства и проекти с бизнеса: бихте могли да представите възможността за данъчни облекчения при направени дарения пред екипите на компаниите и бъдете готови да предложите типови документи, с които дарението да бъде документално оформено.

Ако имате въпроси, пишете ни на gro.a1713257142iragl1713257142ubfd@1713257142avoli1713257142rikb1713257142.