Дарителството в България през 2016 г. – Анализ на Български дарителски форум

05.10.2017 | Анализи, Новини

Колко са дарените средства в България през 2016 година?

Общата дарена сума от фондации, компании, еднолични търговци и физически лица през 2016 г. е 96 137 349 лв. Спрямо 2015 г. се отчита спад в общия обем дарения с 11% (или с почти 12 млн. лева по-малко в абсолютна стойност).

Общи обеми на дарените средства през последните 5 години:

Кои са дарителите?

Общността на частните дарители  включва следните основни групи: фондации (международни и български), компании, които инвестират в общественополезни инициативи в България, еднолични търговци (ЕТ) и физически лица – индивидуални дарители, които с различни механизми даряват средства в подкрепа на каузи.

И през 2016 г., в продължение на тенденцията от 2015 г., най-голям дарител на финансови средства са фондациите, а на второ място са компаниите. Даренията от индивидуални дарители (физически лица) се нареждат на трето място.

За последните 5 години се наблюдава постоянно плавно увеличение на дарените средства от индивидуалните дарители, докато динамиката при дарените средства от фондациите и компаниите е с ясно изразени пикове.

Дарени средства в лева по източници за последните 5 години:

За фондациите:
* Обем дарения: 52 852 556 лева
* Приоритетни сфери на дарителство: образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, общностно развитие. За трета поредна година фондациите са най-големите дарители в страната по общ обем дарени средства. Сумата, инвестирана от български и международни фондации, е почти 53 млн. лева, което формира 55% от общия обем дарения през годината. Спрямо 2015 г. не се наблюдава съществена промяна в дарените средства.
* Тенденции: Големите дарителски фондации в страната запазват традиционните си програми и проекти, както и сферите на подкрепа. Характерно за техните програми е, че съответстват на дългосрочни стратегии за постигане на въздействие, откъдето механизмите за подкрепа в т.ч. и финансиращите програми са ясно комуникирани и разпознаваеми. Засилват подкрепата си за проекти в сферите на човешките права и демокрацията. Съществен е приносът им за постигане на устойчивост сред българските неправителствени организации посредством директна подкрепа за развитие на организационен капацитет. Този факт синхронизира и на необходимостта от развиване на умения за по-ефективно публично представяне на работата на гражданските организации. Налице е слабо медийно отразяване на добри примери и практики от гражданския сектор, изместени от „лошите новини“. Чести са внушенията в част от медиите, че неправителствените организации обслужват тесни интереси и са в подкрепа на различни политически и икономически кръгове, а не в подкрепа на „Българския национален интерес“ и това вреди на общественото доверие към сектора. Най-голям дарител в страната остава фондация „Америка за България“.

За компаниите:
* Обем дарения: 34 146 385 лева. Спрямо предходната 2015 г. се отчита спад от 26% в обема дарени средства от компаниите при почти запазен брой компании, които са декларирали дарения през годината.
* Сфери на дарителство: образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, култура и изкуство
* Тенденции: Компаниите традиционно в последните години подкрепят сферите образование и детско и младежко развитие. Разчитат на доказани във времето партньорства в случаите, когато  реализират дарителски програми съвместно с НПО. Все по-често споделят необходимост от разнообразие в подхода на НПО в решаването на обществено значими проблеми с оглед на очакванията им за по-голяма устойчивост и постигане на видим ефект. Редица компании избират механизъм за подкрепа чрез реализиране на собствени програми и/или инициативи, с които директно се предоставят средства или услуги в полза на конкретна общност. Намаленият обем дарени средства се отдава и на стремежа за икономическо и финансово стабилизиране в последните 5 години, през които оптимизирането на разходите е сред приоритетите на бизнеса. Запазва се тенденцията компаниите да инвестират все повече нефинансови средства, доброволен труд и експертиза. Продължават да имат и традиционно слаб интерес към сферата на човешките права и демокрация.

За физическите лица:
* Обем дарения: 8 521 419 лева
* Сфери на дарителство: здраве (61,8%), социална подкрепа (46,5%), при бедствия и аварии (41%). Хората в България са дарили през 2016 г. с 2 млн. лева или с 33% повече спрямо предходната година. 42% от хората, включени в националното представително проучване на агенция „Алфа Рисърч“, по поръчка на Български дарителски форум, са отговорили, че са дарявали през 2016 г., докато през годините 2013, 2014 и 2015 дарявалите са средно по 31%.
* Тенденции: Каузите, които индивидуалните дарители подкрепят приоритетно, са здравни (или в подкрепа на хора със здравословни проблеми и скъпоструващо лечение) и социални (предимно в помощ на деца и семейства, живеещи в бедност). Една от причините за повишаването на даренията за лечение са и сътресенията на работата на център „Фонд за лечение на деца“, поради които над 20 кампании за лечение на тежко болни деца бяха инициирани от техните семейства, които набраха над 5 млн. лв. Основните мотиви за даряване са личното отношение към конкретен проблем (24,4%) и значимостта на каузата за обществото (19,4%).  Традиционно е висок процентът сред индивидуалните дарители, които откликват на нуждата от подкрепа при бедствия и аварии. По данни на националното проучване на „Алфа Рисърч“ една трета от запитаните хора са отговорили, че са дарили за повече от една кауза. Значителна част от индивидуалните дарители (79%) са избрали да направят дарения чрез SMS (при 75% през 2015 г. като в същото време всеки втори от дарителите е правил финансово дарение и посредством благотворителни кутии за набиране на средства). Почти 4 пъти повече спрямо 2015 г. са хората, избрали да закупят стоки, приходите от които подкрепят определена кауза или организация.

За едноличните търговци:
* Обем дарения: 616 989 лева
* Сфери на дарителство: граждански организации, здравна и социална подкрепа
* Тенденции: По данни на НАП през 2016 г. се наблюдава ръст спрямо 2015 г. с 21% в обема дарени средства, декларирани от едноличните търговци, при почти равен брой търговци през двете години. Запазва се тенденцията те да подкрепят НПО, здравни и лечебни заведения и други специализирани институции.

Каква е средата за развитие на дарителството?

Резултатите от изследването на дарителските практики за последните 5 години сочат:
*** съществен принос от страна на фондациите (международни и български) в решаването на обществено значими проблеми и насърчаваща подкрепа за разнородни каузи;
*** намален обем на даренията от страна на компаниите за последните 5 години при почти 4 пъти намаление на броя компании, които декларират направени дарения за периода;
*** плавно увеличаване на обема дарения от физически лица.

Законодателната рамка в страната, засягаща дарителството за последната година, не е фактор за основните изводи от изследването. Активните граждански организации системно правят опити за постигане на напредък по редица въпроси, важни за дарителството и третия сектор. Нестабилната политическа обстановка в страната в последната година допълнително ограничава особено корпоративните инвестиции в обществото, защото компаниите търсят стабилна икономическа и политическа среда, когато взимат решения за инвестициите си.

Все още е актуална необходимостта от законодателни промени в следните полета: регламентиране на доброволчеството, единни ставки за данъчните облекчения за дарителите за различни каузи (сега облекченията са различни по Закона за корпоративно подоходно облагане, по Закона за меценатството и при дарения за Център Фонд за лечение на деца и Център за асистирана репродукция). Особено демотивиращо за дарителите е честото отсъствие на имената им в медиите, при отразяване на техни програми и проекти в полза на обществото.

Важна промяна през 2016 г. настъпи за дарителите на храни – след дълго продължили застъпнически действия за отпадане на ДДС върху стойността на дарени храни в полза на нуждаещи се хора, през втората половина на 2016 г. бяха гласувани промени в Закона за данък добавена стойност. Новите текстове регламентират хранителното подпомагане посредством механизма „хранителна банка“ и осигуряват възможност за данъчни облекчения за дарителите на храни при ясни процедури и правила. Инициатор на законодателните промени е Българска хранителна банка, чиито застъпнически усилия бяха подкрепени от редица бизнеси и институции в т.ч. и от Омбудсмана на България. Промените влязоха в сила от месец януари 2017 г., като ефективността на механизма за данъчни облекчения при дарения на храни ще се проследи в следващата календарна година.

Повече: Дарителството в България 2016

Giving Practices in Bulgaria Analysis 2016 (ENG)