Дарителство по ведомост и корпоративното доброволчество като механизми за подкрепа на каузи

26.10.2011 | Брой 12, Бюлетин

Елица Баракова работи за Фондация „Помощ за благотворителността в България” от създаването й през 1995. От 1999 г. е неин изпълнителен директор. Член е на УС на БДФ, на Националния съвет на българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Съпредседател е на Комитета по социална отговорност на Американската търговска камара в България и на Консултативния съвет по въпросите на Корпоративната социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика.  

Дарителството по ведомост представлява форма на участие на служителите в социални и екологични проекти, при която те даряват директно от заплатата си. Дарителят определя каузата си и специално упълномощава работодателя си да прави удръжките. Такова дарителство е лесно и много по-ефикасно от други форми като кутии за дарения в офиса и може да събира значителни средства, особено ако удръжките се правят месечно.

Няколко причини правят ангажирането на служителите с обществено полезни каузи на работното място много важно. Като начало, за фирмата участието на служителите е първият обществен тест за нейните социални проекти. Одобрението на хората вътре е начална гаранция за одобрението, което ще получи проектът навън. Ако служителите не се чувстват част от фирмените проекти, е възможно да ги приемат като заплаха за себе си и дори да ги провалят. Не е маловажно и че служителите със своя труд, пари и контакти внасят допълнителен ресурс в проекта. От гледна точка на обществото, в относително затвореното и регулирано пространство на местоработата, хората могат по-лесно и по-евтино да бъдат “агитирани” да подкрепят една добра кауза, по-добре се организират, а обединяването им увеличава значително приноса им.

Фондацията ни развива „Дарителство по ведомост” от 2001 г. под името „Колкото повече – толкова повече!”. Започнахме да го предлагаме заради по-голямата нагласа у хората за лични дарения. Тогава фирмите още не правеха програми и стратегии за социална отговорност. Хората, обаче, винаги са искали да даряват.

Проектът предлага на дарителите, както отделни организации, така и тематични фондове за подкрепа. Даренията са месечни, договорите автоматично се подновяват за нови 12 месеца. Проектът е ”по мярка” на различни дарители, които даряват месечно от 1 до 250 лева. От 2001 г. в проекта са участвали повече от 80 фирми. Повечето от първите 40 са все още в проекта, което ги прави едни от най-устойчивите. С преместването на мотивирани служители от една на друга работа, се мести и проектът. Повече от 650,000 лева за разпределени до края на 2010 г.

От 2005 г. ФПББ предлага и програми за фирмено доброволчество, но истински подтик то получи след началото на партньорската инициатива на Фондацията с Американската търговска камара „Дни на Доброволчеството” от 2008 г. Разпознаването и престижа на фирменото доброволчество се увеличи и от включване на специални категории за участие на служителите в наградите на Български дарителски форум и тези на в. „Пари”. Годишно ФПББ работи с повече от 60 фирми – групово в Дните на доброволчеството и индивидуално, при по-комплексни програми.

В по-специално организираните доброволчески дейности работодателите търсят да развият у служителите си нужни умения – лидерство, работа в екип, умения за разпределяне на задачи, работа под напрежение. За участващите служители доброволчеството осигурява лично удовлетворение, разнообразие, възможност да възпитават децата си и да привличат колегите си към харесвана от тях кауза.

„Харесвана от служителите кауза” е добър сценарий за ФПББ при решаването кои каузи да предложим на фирмата. В общия случай ние вземаме под внимание възможността фирмените проекти, които вече се подкрепят с ресурси от фирмата, личните предпочитания на хората вътре, мястото, профила на фирмата и нейните клиенти. Стремим се да намираме баланс между личната благотворителност на служителите, която предполага повече емоционален избор и фирмените цели за по-добро представяне пред клиенти и общество. В традиционните теми за подпомагане на болни хора се стремим да водим дарителите към по-голяма ефикасност, в инвестиране в капацитета на организации, които предлагат здравни и социални услуги.

Характерът на дарителството по ведомост и фирменото доброволчество позволява да предложим и намерим подкрепа и за по-различни каузи – като екология и образование. Така, след като в първите години се даряваше само за болни деца и се чистеха паркове, през 2010 г. дарителите събираха пари за детски центрове, за финансиране на дейности за набиране на средства, а доброволци пък разпространяваха листовки за приемна грижа.

В последните години забелязваме тенденция да се увеличават проектите с ангажирането на служителите на компании. Бизнес наградите, информацията за ползите, популяризирането, както и проектите на конкурентите, карат все повече фирми да организират свои проекти за дарителство по ведомост и корпоративно доброволчество. Най-успешни са тези, които имат одобрението на висшето управление и ясни цели и са добре обмислени. Най-добрите проекти търпят развитие всяка година – не като сменят кардинално каузите и целите си, а като надграждат и търсят начини да увеличат ефикасността си.

Въпреки тази тенденция, дарителството на работното място е все още ограничено в няколко големи и чужди компании. Генерално липсва добър диалог по тази тема между работодател и служители. Често хората в средното управленско ниво предрешават неучастието на служителите, а липсата на фирмени политики означава и липса на ресурс за такива проекти и в крайна сметка по-бавното им развитие и по-малко ползи за обществото.