Против допълнителни затруднения за граждански организации с нестопанска или идеална цел

Против допълнителни затруднения за граждански организации с нестопанска или идеална цел

Организациите в обществена полза подават ежегодни финансови отчети и отчети за дейността към централния регистър на министерство на правосъдието. Членовете на техните управителни съвети не заемат висши държавни длъжности и не следва да бъдат включвани в кръга на...