Мониторинг институции: 17 – 23 юни 2022 г.

23.06.2022

Седмичният мониторинг обхваща преглед на внесени в Народното събрание законопроекти, проекти на нормативни документи, публикувани за обществено обсъждане, както и проведени заседания на обществени съвети, експертни и други междуведомствени групи. Предлагаме ви обобщени акценти от мониторинговия доклад:

Народно събрание

1) Законопроект за Изменение и Допълнение на Изборния кодекс
Законодателна инициатива на ПП ГЕРБ е продиктувана от безпрецедентно ниската избирателна активност на парламентарните избори през последните 30 г. С изменението, което предлагат се запазва духа и философията на кодекса. С предложението, което са направили, се дава възможност на всеки един български гражданин да избере лично за себе си, начина по който иска да упражни правото си на вот, било то с хартиен бюлетин или чрез машина за гласуване.
Със законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс се предлага подобряване на нормативната уредба в следните направления:

 1. В изборните секции с машинно гласуване се въвежда алтернативно гласуване с хартиени бюлетини, или с машини по избор на избирателя.
 2. В секциите извън страната не се предвижда гласуване с машини, поради хаоса в организацията, логистиката и поддръжката на техническите устройства, както и констатираната обективна невъзможност за обезпечаване на всяка секция в чужбина с техническо лице – български гражданин, което да гарантира безпроблемната работа на машината.
 3. Централната избирателна комисия следва да публикува на интернет страницата си имената на техническите лица, с посочване на адресите на секциите и номерата на машините, които съответното лице ще обслужва и за изправността на които носи отговорност.
 4. Техническите устройства за машинно гласуване и операционните им системи трябва да бъдат изцяло собственост на българската държава в лицето на Централна избирателна комисия.
 5. Въвежда се изискване за преброяване на всички контролни разписки от машинното гласуване, във всички секции, и сравняване на данните от машинните протоколи с данните, получени при преброяването на разписките. В случай на разминаване на данните в машинните протоколи и данните, получени при пълното, ръчно преброяване на контролните разписки за валиден се приема резултатът от ръчното преброяване на контролните разписки.

2) Законопроект за Изменение и Допълнение на Търговския Закон 
През изминалите години България се утвърди като един от ключовите центрове за иновативно развитие в Европа. Наред със значимата роля, която страната ни играе като  стратегически център във веригата на производството на големи международни технологични компании, расте и броят на българските компании, които създават и развиват в България технологични продукти и системни решения с принос към българската и световната икономика. Повечето от тези нови български компании са започнали своя жизнен цикъл като стартъп (startup) компании. Това са непублични компании, създадени от предприемачи и подпомагани финансово с инвестиции от трети лица, чиято основна цел е създаването и разработването на иновативен продукт и/или услуга, създаващи потенциал за бърз  растеж. Крайната цел на съществуващите стартъпи е или да бъдат продадени в своята цялост на друго лице, или да бъдат трансформирани в публични компании чрез предлагане на техните акции на регулярните пазари.
Основната цел, която се поставя с приемането на законопроекта е да се  модернизира нормативната база в областта на действащото дружествено право чрез адаптиране на правната рамка към променящите се обществени отношения в сферата на предприемачеството, съобразно неговото развитие. Предлага се създаването на изцяло нова глава от Търговския закон, без да се препраща към определени текстове на познатите към момента дружества в България. Систематичното място е определено след уредбата на ООД и АД, доколкото, макар и новото дружество да не е капиталово по смисъла на закона.

3) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
С настоящето предложение за изменение и допълнение в Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагане към него се предлага приемането на промени, целящи актуализиране и прецизиране на разпоредбите на закона, които уреждат получаването на разрешение за продължително пребиваване в страната въз основа на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „стартъп виза“.

4) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Внесеният законопроект основно цели да установи предпоставки за ефективно и ефикасно осъществяване на дейността на държавния хазартен оператор за целите на набраните от него средства,  предоставяни за реализирането на публична политика и цели в сектора спорт и култура: да намали административната тежест върху стопанските  оператори в областта и да се отстранят някои  правно-технически несъответствия.

5) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предвижда актуализация на българското законодателство, така че да отговаря на динамичните миграционни процеси, както и на промените на пазара на труда, породени от новата обстановка. С приемането на законопроекта, българското законодателство ще бъде в хармония с вече предприетите стъпки на ниво ЕС по темата за улесняване достъпа до пазара на труда на висококвалифицирани специалисти, граждани на страни извън ЕС.

Министерски съвет

 • Новини от министерства
  • МОН:
   • 15 млн. лева за спортни площадки в училищата – Кабинетът прие Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища, по която ще се инвестират 15 млн. лв. Максималната сума за строителство на нова площадка със специализирана настилка е 170 000 лева, а за ремонт на съществуваща – 100 000 лева. Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.
  • МТСП:
   • Приета е Наредба за качеството на социалните услуги – Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги. Приемането на нормативния акт е регламентирано в Закона за социалните услуги. Целта му е да създаде условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие. С наредбата се определят стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и критериите за тяхното изпълнение. Те са съобразени с вида на социалната услуга и специфичните потребности на хората, които я ползват. Стандартите включват изисквания за организацията и управлението на услугите, за броя и квалификацията на служителите и критерии за ефективността на постигнатите резултати в подкрепа на хората. Доставчиците се задължават да осигуряват достатъчно на брой служители с необходимата професионална подготовка, както и да осигурят условия за повишаване на тяхната квалификация. С наредбата се регламентират и методите за мониторинг на качеството на социалните услуги от общините и другите доставчици, както и от Агенцията за качеството на социалните услуги.

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации

1) Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – срок до 17.07.2022 г.
Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2023 г. по ЗКСД в общ размер до 40 млн. лв. Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 30.04.2022 година, както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на кредитните институции за развитието на кредитирането по същия закон.

2) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие – срок до 04.07.2022 г.
Основна причина, която налага приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие е изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите и жертвите, което поставя проблема като приоритетен.
Тревожните данни и широкият обхват на засегнати от домашното насилие хора показват необходимостта от предприемане на нормативни промени, с които да се даде бърза и ефективна защита и да се осигури  помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, както и да се упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Това налага и осъществяването на последователна държавна политика в областта на домашното насилие, която чрез координиране, прилагане наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие да доведе до реални резултати и предотвратяване на домашното насилие.
Законопроектът е и в изпълнение на международните стандарти в тази област, вкл. и препоръки на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека и имащи отношение към проблемите на насилието над жени, и в частност домашното насилие.

Седмичният мониторинг на проекти на нормативни документи и работата на институции
по темите дарителство, доброволчество и гражданско участие е
подкрепен по проект ACF/825 „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, който се изпълнява с финасновата подкрепа от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021.