Мониторинг институции: 2 – 16 юни 2022 г.

20.06.2022

мониторинг институции 2 юни 2022

мониторинг институции 2 юни 2022

Седмичният мониторинг обхваща преглед на внесени в Народното събрание законопроекти, проекти на нормативни документи, публикувани за обществено обсъждане, както и проведени заседания на обществени съвети, експертни и други междуведомствени групи. Предлагаме ви обобщени акценти от мониторинговия доклад:

Народно събрание

1) Законопроект за изменение и допълнение на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Към настоящия момент е обоснована необходимостта от изменения и допълнения в закона с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година.

2) Законопроент за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация
Съществува задължение за въвеждане в българското законодателство на изискванията и мерките, описани в Директивата за отворени данни. Предложеният проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация представлява мярка № 165 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 17 на Министерския съвет от 2022 г.

3) Законопроект за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност
Приемането на законопроекта се обуславя от необходимостта от въвеждането на национални мерки, свързани с хуманното отношение към животните, околната среда и защита на здравето на хората. Предмет на законопроекта е въвеждането на нормативна забрана за отглеждането и/или развъждането и/или умъртвяването  на животни с цел добив на ценни кожи в България.

4) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Настоящият ЗИД поставя два аспекта – квота за музикални произведения в националните обществените доставчици на радиопрограми в Българско национално радио и аудио-визуални медийни услуги в Българска национална телевизия, като насърчава използването на родния език за българите.

5) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
В изпълнение на постигнатите политически договорености между коалиционните партньори за предприемане на спешни антикризисни мерки и поетите ангажименти при обсъжданията и приемането на закона за бюджета за настоящата година правителството предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г.). Законопроектът предвижда спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса. Целта е да се подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентна криза, породена от военните действия в Украйна, и да се смекчат сътресенията, предизвикани от високите цени на енергоносителите и суровините за уязвимите групи от обществото и за икономиката на България.

Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество (КПУГВГО)

На 16 юни се проведе редовно заседание на ОС към КПУГВГО при следния дневен ред:

 1. Среща на Обществения съвет с представители на Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията относно обсъждане на възможности за подобряване на условията за регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ, както и правно уреждане на възможността за онлайн провеждане на заседание на ЮЛНЦ.
 2. Разглеждане и приемане на становище от ОС на Национална гражданска инициатива „Ратифициране на Конвенция № 190 на Международната организация на труда относно елиминиране на насилието и тормоза в света на труда (2019г.) № ПГ 47-239-01-7 /21.03.2022г.
 3. Разглеждане и приемане на становище по ЗИД на Закона за достъп до обществена информация, № 47-202-01-28 от 02.06.2022 г. , вносител Министерски съвет.
 4. Разни.

Сред взетите решения: ОС към КПУГВГО подкрепя необходимостта от регламентиране на правото на ЮЛНЦ в т.ч. и читалища да провеждат легитимни заседания на върховните им органи на управление онлайн чрез допълнение в ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата, като предлага на КПУГВГО да подкрепи и насърчи процеса по изменение и допълнение на съответните нормативни документи. Към този въпрос – бе обсъдено създаването на експертна група с участието на представители на ОС, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията за обсъждане на възможни стъпки и взаимодействие за подобряване ефективността и намаляване на трудностите за ЮЛНЦ при вписване на обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ.

Министерски съвет

 • Новини от министерства
  • МОН:
   • Държавата стимулира университетите да работят с бизнеса – Български университети ще бъдат финансирани още по-активно, за да си сътрудничат с бизнеса и да допринасят чрез своите научни изследвания за внедряване на иновации в икономиката. Сериозни средства за научни изследвания и иновации има както по Плана за възстановяване и устойчивост – за изследователските университети и за БАН за иновации в областта на зеления преход, така и по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация, във Фонд „Научни изследвания“, националните научни програми, Националната карта за научна инфраструктура.
  • МТСП:
   • Агенция за хора с увеждане финансира с до 80 000 лв. проекти за заетост на хора с увреждания – Максималната субсидия за всяко одобрено предложение е 80 000 лв. В конкурса могат да участват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Субсидията се отпуска за разкриване и оборудване на нови работни места, както и за финансиране на дейности за повишаване на конкурентоспособността на работодателите чрез изграждане на нови производствени линии. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 юли.
   • Започва приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани – От дата 6 юни 2022 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Солидарност”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Чрез него ще се окаже навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 46 594 860 лева.
    Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за: получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа; включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца; получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор; получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца.
    За да се възползват от тези услуги, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които са разположени на територията на цялата страна, и там – на място, да подават заявленията си.
    Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.
   • Над 740 000 души ще получат подкрепа по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  – Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., която се съфинансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната. Очакванията са чрез изпълнението на финансираните по програмата процедури да бъдат подкрепени над 740 000 души. Бюджетът на ПРЧР 2021-2027 е над 3,8 млрд. лв. С тези финансови средства ще се осигурят повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите в България. Най-уязвимите групи в обществото – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на страната. С изпълнението на ПРЧР ще се осигурят по-добри възможности за развитие на младежите и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия.
   • До 2025 г. домовете за стари хора ще отговарят на новите стандарти за качество на социалните услуги – По проекта за реформа на дългосрочната грижа по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е предвидено да се реформират всички 82 съществуващи домове за стари хора, които са делегирана от държавата дейност. В Закона за социалните услуги е предвидено до 1 януари 2025 г. тези домове да отговарят на стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качество на социалните услуги. За мерките за подобряване на условията в домовете за стари хора са предвидени приблизително 190 млн. лева по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият капацитет на домовете е 5 598 потребители. „Общините, в които функционират тези услуги, ще могат да кандидатстват за финансиране като разработят инвестиционен проект“.

Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО)

На 14 юни се проведе редовно заседание на СРГО, на което бяха обсъдени и взети решения по въпроси, свързани с:

 • механизъм за взаимодействие между СРГО и гражданските организации, който се основава на ключовите принципи за гражданско участие в политическия процес: информиране, консултиране, диалог, партньорство, и влкючва набор от инструменти за ефективно обществено консултиране по важни за ГО теми;
 • финансов механизъм за подкрепа на проекти с обществено значение на граждански организации – решението на СРГО включва създаване на експертна група сред представители на СРГО и администрацията със задача консултиране и финализиране на модела.

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации

1) Проект на План за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) – срок до 04.07.2022 г.
В Плана за 2022 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Български дарителски форум обединява големи фондации и социалноотговорни компании в България, които даряват ресурси и така променят средата, в която живеем.

Седмичният мониторинг на проекти на нормативни документи и работата на институции по темите дарителство, доброволчество и гражданско участие е подкрепен по проект ACF/825 „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, който се изпълнява с финансовата подкрепа от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021.