Първа инвестиционна банка

Компании, членове на Български дарителски форум

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

Каузите, зад които Fibank застава, са избрани съобразно възможността Банката да предостави най-ефекивната подкрепа, като се обвързва със значими идеи, които водят до решаването на конкретни проблеми и до подобряване живота на българското общество.

Чрез редица свои инициативи и спонсорства, Банката е доказала своята устойчива политика на социална ангажираност през годините и продължава да инвестира в каузи, подкрепящи развитието на българската култура, духовност и ценности, спорт и активен начин на живот.

Корпоративното дарителство на Fibank е част от цялостната стратегия за социална отговорност на Банката, която включва:

  • Работната среда – Банката осигурява отлична работна среда за своите служители и по този начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;
  • Околната среда – Банката изпълнява своите бизнес дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;
  • Социалното и икономическо развитие на страната – Fibank инвестира в него, като работи ефективно за създаването на благоприятни условия за своите клиенти, партньори, акционери, служители, държава. Финансовата институция създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение на инвестициите в развитието на икономиката, Първа инвестиционна банка подкрепя и социалното развитие на страната чрез своята програма за корпоративно дарителство. Банката работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители. Fibank активно насърчава и подкрепя участието на своите служители в тези програми чрез доброволна работа и дарителство.

Първа инвестиционна банка има своя дарителска програма, разработена въз основа на идеята на обвързване на марката с националните ценности и събуждане на българската възрожденска традиция в дарителство.

Повече информация за инициативите на Банката, може да откриете на сайта ѝ