Обединена българска банка

Компании, членове на Български дарителски форум

Корпоративната устойчивост и отговорност на компаниите от групата на КВС не е самоцел, нито просто модерна тенденция – тя е начин на правене на бизнес. Само чрез превръщане на устойчивостта в неизменна част от общата корпоративна стратегия можем да допринесем за позитивни промени. Светът се променя, затова за да заемем истинска роля в обществения живот и да съумеем да отговорим на новите нагласи, очаквания и желания на всички наши заинтересованите страни, e необходимо да предприемаме целенасочени действия с грижа и мисъл за обществото.

Затова и ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност. Като част от белгийската финансово-застрахователна група KBC Груп, банката следва нейната цялостна стратегия в сферата, като дефинира четири основни области, върху които фокусира вниманието си за разработване на значими проекти. Те са в следните сфери:

  • Финансова грамотност
  • Насърчаване на предприемачеството
  • Здраве
  • Околна среда.

Наред с това банката се стреми към ограничаване на неблагоприятното въздействие върху обществото, като прилага стриктни политики за устойчивост към всички търговски дейности, свързани със спазване на човешките права, околната среда, бизнес етиката и чувствителни въпроси от обществен интерес, както и с намаляване на отпечатъка, който дейността на банката оставя върху околната среда.