ESG във фокуса на първата за годината среща от поредицата “Ателие за дарители” на БДФ

01.02.2024 | Новини

На 30 януари Български дарителски форум проведе първата за годината от поредица срещи „Ателие за дарители“, които традиционно организира за своите членове в отговор на техни потребности или по теми, които са важни за общността на дарителите и средата за дарителство у нас.

Срещата на тема „ESG: от регулации към възможности за отговорни инвестиции и партньорства“ се осъществи с подкрепата на Deloitte Legal и събра представители на компании и фондации членове на БДФ – не само специалисти, които работят в сферата на корпоративната социална отговорност, но и комуникатори, финансисти, хора, които пряко или косвено работят в сферата на ESG.

Програмата на срещата беше разделена в два основни панела:

Панел 1:“ Регулации относно устойчиви финанси“ с подтеми:

Регламент (ЕС) 2020/852 (Регламент на ЕС за Таксономия);

Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).

Панел 2: „Регулации относно докладване на информация във връзка с устойчивостта“ с подтеми:

Директива 2022/2464 за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD);

Проект на Директива относно надлежна проверка на дружествата във връзка с устойчивостта (CS3D).

Лектор на събитието беше Надя Елчинова от екипа на Deloitte Legal, която има опит в сферата на принудителното изпълнение по граждански дела. Тя е участвала е в проекти, свързани с прехода към кръгова икономика, по-специално с управлението на отпадъци от опаковки, както и с докладването на предприятията за устойчивост и осигуряване на съответствие с изискванията за минимални гаранции съгласно Таксономията.

Изключително обширната и актуална тема беше разгледана през призмата на различните регулаторни изисквания, които имат пряко отношение към прилагане на директивата за устойчива икономика. Беше обърнато специално внимание на това кои са задължените лица на регулациите, какви са техните ангажименти, какви данни следва да бъдат събирани и оповестявани.

Хронологията в представянето на основните директиви по регулацията даде възможност да се проследи тяхната логика, изменения и редакции. Стана ясно, че цялата система за класификация и оповестяване на устойчивите дейности е „жив документ“, който постоянно се променя, надгражда и разширява своя обхват. Макар и звучаща абстрактно, системата за класификация на устойчивите дейности касае пряко всички нас, защото сме потребители и споделяме обща отговорност за опазване на околната среда и овладяване на климатичните промени, които, заедно с зачитането на човешките права, е в основата на концепцията за екологично, социално и корпоративно управление (ESG).

Срещата бе организирана в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, изпълняван от БДФ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани – България“.