БФЖ стартира програма за подкрепа на организации, борещи се с насилието, основано на пола

09.05.2024 | Новини

Български фонд за жените, с подкрепата на Европейската комисия (ЕК) ще инвестира 3,5 милиона лева в нова програма за борбата с насилието, основано на пола и домашното насилие чрез грантове към организации, работещи на първа линия по проблема.

Тази подкрепа ще се реализира през следващите три години в рамките на програмата “Feminist Opportunities for Resilience and Community Empowerment” (FORCE), реализирана с финансиране от Европейската комисия. Общата стойност на програмата е 4,5 милиона лева, като над 70% от бюджета ѝ е предвиден за безвъзмездно финансиране.

Oрганизации ще могат да кандидатстват за максимум 117,000 лв. (60,000 евро) за период до 18 месеца.

През есента на 2024 г. БФЖ ще предостави финансова подкрепа за проекти, насочени към предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола, включително в контекста на миграция, домашно насилие, както и всички форми на насилие срещу ЛГБТИК+ хора.
Конкурсът за финансиране и съпътстващата го програма за изграждане и/или повишаване на капацитета на кандидатстващите организации ще бъдат съобразени с резултатите от проучване на БФЖ за нуждите на работещите в сферата на правата на жените и борбата с насилието, основано на пола, и домашното насилие.

Програмата има за цел да подкрепи работата на НПО, които работят пряко с пострадали, развиват застъпнически дейности за подобряване на законодателната рамка, планират информационни кампании за повишаване на осведомеността, организират обучения на специалисти.  Предвидени са и съпътстващи възможности за изграждане и/или повишаване на капацитета, съобразени с нуждите на кандидатстващите организации, като обучение по организационно развитие, семинари за набиране на средства, застъпничество и мобилизиране на общности, събития за работа в мрежа и обмяна на опит. Обученията, заедно с предоставеното финансиране, ще допринесат подкрепените организации да постигнат по-високо ниво на институционална независимост, а екипите им – да развият организационна култура за стратегическо планиране, както и да придобият знания и умения за привличане на повече и различни по вид финансови ресурси.

За повече детайли по кандидатстване и срокове – следете сайта на организацията.