Фондацията на TELUS International Bulgaria подкрепя нови девет социалнозначими проекта

08.12.2023 | Новини

На 24 ноември се проведе заседание на журито на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“. Членовете на журито класираха девет социалнозначими проекти в подкрепа на местните общности, които фондацията ще финансира с над 120 000 лв. В рамките на втората за тази година открита покана за кандидатстване бяха подадени над 100 проекта от граждански организации, осъществяващи социална дейност на територията на цялата страна.

Подкрепените организации и проекти са:

Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“

Проект: Немедикаментозни терапии за поддържане когнитивните способности 

С проекта сдружението адресира нуждата от допълнително обучение на специалисти по отношение на немедицинските подходи и практики при общуване с хора с деменция, както и липсата на млади обучени кадри. В рамките на проекта ще се обучат и мотивират 20 студенти, специалисти от помагащите професии, да изберат професионална реализация в подкрепа на качествения живот на възрастните хора и по-специално на хората с деменция. За една година те ще се грижат за 70 души с деменция от резидентни услуги и десетки живеещи в домовете си, прилагайки четири немедикаментозни терапии: арт-терапия за разказване на истории (Story2remember), кучешка терапия (Dementia Dog Friends), музикална терапия (Музика за спомени), както и арт-терапия с опознаване на културното наследство.

СНЦ Новият Русе — Русчук.БГ

Проект: Създаване на специалност „Реставрация на стара дървена дограма“ 

Екипът на сдружението в сътрудничество със Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура, гр. Русе, ще създаде база за професионална специализация на ученици като реставратори на стара дървена дограма на сгради със статут на архитектурни паметници. В допълнение с въвеждането на методология за реставрация и подобряване на енергоефективността на старите стъкла, ще се спасят част от архитектурните шедьоври, украсяващи редица емблематични сгради. Ще се прекъсне подмяната на оригинална дограма, което ще доведе и до по-малко въглеродни емисии за производството на нови. В рамките на проекта ще се събере, преведе и систематизира информацията, необходима за провеждането на цялостен курс по реставрация. Ще се надгради материалната база и ще се разширят възможностите за практическа работа на ученици с интерес към тази професия.

Фондация “Арт бюро”

Проект: Изиграй ми приказка 

С проекта ще се създаде среда за развитие на въображението, стимулиращо креативността и желанието за трупане на знания и опознаване на света у глухи деца и деца с увреден слух. Ще се развие и умението за усвояване на метафорично и образно мислене и умения за пълноценно общуване. Проектът включва адаптация на шест литературни произведения на жестов език с помощта на екип от специалисти и студенти по театър, заснемане на театрализираните версии на приказките, посещение от актьорите в часовете по литература в СУУУС „Проф. Дечо Денев“. Видеоматериалите ще бъдат качени онлайн, за да бъдат лесно достъпни за учители и ученици в цялата страна и да служат като учебно помагало в процеса на обучение. Изграденият капацитет у студентите по театър ще даде възможност за мултиплициране на проекта и превръщането му в регулярна практика и за други класове и учебни предмети.

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Проект: „Образователни занимания LEGO®Education за деца със СОП и психологическа подкрепа за родители в Детски център „Усмивки“ 

Въвеждане на световно утвърдена добра практика за повишаване на образователното развитие на деца със специални образователни потребности и повишаване на уменията им за приобщаване и социализация, както и възможност за психологическа устойчивост на родители на деца със синдром на Даун. Дейностите по проекта предвиждат ежеседмична и ежемесечна работа в групи по методология LEGO®Education в център за детско развитие „Усмивки“ за деца на възраст 3-16 години, много от които са деца в риск и със синдром на Даун.

Фондация ЕМПРУУВ

Проект: „МОГА САМА: Пробуждане на женската сила“ 

Фондацията адресира проблема с насилието във всичките му форми и измерения, който касае цялото ни общество. Екипът им отчита, че все още темата е табу до голяма степен в малките населени места и проектът е насочен към привличане и обучение на общностни партньори от страната. Те ще бъдат запознати с авторския подход „Мога сама“, включващ практически упражнения и пример от терапевти и лични истории. А подкрепящата мрежа за пострадали от насилие момичета и жени в градове, в които няма кризисни центрове, ще се разшири.

Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания“

Проект: Разширяване на нефрологичната подкрепа за децата от малки селища

В рамките на проекта ще бъде направен скрининг за нефролофични болести при 500 деца в пет селища от Югозападна и Северна България, отдалечени от големи градове и специалисти по нефрологични заболявания. Според наблюдения на терен от експертите на сдружението, приблизително 10% от децата в страната имат неустановено и нелекувано бъбречно или урологично заболяване. Диагностицираните деца и техните родители ще бъдат насочени към специалист за последващо лечение. След реализиране на проекта се предвижда изготвянето на обобщен анализ-доклад с цел продължаващи промени в сферата на здравеопазването и профилактиката за деца.

НЧ „Синева – 2020“, с. Синеморец

Проект: „Зелен Синеморец 2.0.“ 

В рамките на Зелен Синеморец 2.0 ще се задълбочат практическите дейности за намаляване употребата на пластмаса за еднократна употреба в с. Синеморец, въведени и практикувани по време на реализацията на първото издание на проекта през 2022 г., финансиран от фондацията на TELUS International Bulgaria. Целта е цялостното облекчаване на зависимостта от пластмасови изделия в живота на гостите и местни хора от селото. Ще бъдат организирани: 1) поредица “UpCycle Синеморец” творчески работилници с употребата на стари кайтсърф платна, коркови тапи, бирени капачки, алуминиеви капсули от кафе, дрехи, вестници, стъклени бутилки и др. 2) прожекции на лятната сцена, в партньорство с “Кинематограф”, “Грийнпийс”, “За земята”, “Българска Фондация Биоразнообразие”, съпътствани с дискусии по общественозначими теми. 3) акции за почистване на три различни диви плажа от донесения от морето боклук.

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Проект: „TeenTeams“ 

Идеята се ражда по време на работата в „Стоп кадър – групова работа за справяне с насилието в училище“ – проект, който е финансиран от Обществения борд през 2022 г. Идентифицираните нужди по време на реализацията му сочат, че е необходима практическа работа на ниво клас за справяне с агресията в училище. Предвиждат се активности за дванайсет класа, фасилитирани от специалистите в сдружението на място в Зелен образователен център ЕЛА, с. Стъргел. Освен директната работа с младежи, екипът ще работи с учителите и педагогическите съветници, за да ги запознае с методиката и да продължат да поддържат атмосферата на сътрудничество и ненасилие в клас, както и да я прилагат при други класове.

Фондация „Първите три минути“

Проект: Моето училище е №1- Създаване на интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация 

Фондация „Първите три минути“ ще внедри пилотно световна добра практика за поставяне на АВД (автоматичен външен дефибрилатор) и обучение на учениците, учителите и служители  в Националната Финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в гр. София, като създаде интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация. Това ще бъде пример за осигуряване на безопасна и сигурна среда в съвременен аспект за оказване на първа помощ при сърдечен арест. В рамките на проекта ще бъде организирано и обучение по първа помощ при сърдечен арест за всички ученици, преподаватели и непедагогическия персонал на НФСГ и ще бъдат подготвени групи от ученици и преподаватели, които от своя страна да продължат да провеждат обучения.

 

Тази година фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ разпредели общо 170 000 лв. между 14  проекта в подкрепа на различни общности от цялата страна, в сферите здравеопазване, образование и околна среда.

От създаването си през 2015 г. фондацията на TELUS International Bulgaria е финансирала 166 проекта с близо милион и половина лева. През 2021 г. дейността на фондацията е отличена като „Най-добра дарителска програма“ на Годишните награди на Българския дарителски форум.

Следващата покана за кандидатстване към граждански организации ще бъде обявена в първото тримесечие на 2024 година.