Доброволчество по мярка – къде и как даряваме труда си 

29.03.2023 | Новини

Онлайн среща за членовете на Български дарителски форум от поредицата „Ателие за дарители“ се проведе на 28 март 2023 г. Темата на дискусията беше „Доброволчество по мярка“ и е в отговор на конкретни въпроси и запитвания от страна на членовете на Дарителския форум, свързани с различни аспекти на организиране на доброволческия процес и възможността по-добре да се ориентират в „морето“ от каузи и проблеми, за разрешаването на които могат да помогнат с даряването на доброволен труд.  

В срещата взеха участие повече от 15 организации-членове на БДФ, а специални гости, които екипът на Форума покани да представят своя опит, бяха:  

14% ръст на доброволците у нас за последните 10 години  

По данни на TimeHeroes (платформа, която среща доброволци и каузи от цялата страна), за последните 10 години ръстът на хората, въвлечени в доброволчески инициативи в България, нараства от 10 на 24%, което ясно показва, че доброволчеството е все по-разпознато като начин да реагираме на проблеми, да подкрепяме каузи и да променяме средата около нас.  

Приоритетите на доброволците се променят спрямо обществено-политическата и икономическа ситуация, както и при разразяването на бедствия и кризи, които съпътстват живота ни в последните години. Със засилен интерес се ползват екологичните и социални каузи (особено тези за подкрепа на самотно живеещи възрастни хора), както и каузи, свързани с материална подкрепа за силно уязвими групи.  

В платформата TimeHeroes са регистрирани близо 92 000 души и това само по себе си е знаково за желанието и енергията на хората да бъдат полезни с труда си. Всички те са спонтанни доброволци – хора, които обикновено не са организирани от компанията си, а влизат в платформата индивидуално, с ясното съзнание да подкрепят кауза и хора в затруднение, които припознават като най-нуждаещи се.  

TimeHeroes подготвят каталог на организации, които търсят доброволци и имат интерес към корпоративно доброволчество. Той ще е в помощ и на компаниите, които искат да планират по-структурирано бъдещите си инициативи, да заложат по-дългосрочни цели и постигнат устойчив ефект от доброволческите дейности на своите служители. Самите TimeHeroes се специализират в това да „отменят“ приемащите граждански организации и да се грижат за цялата логистика (транспорт, санитарни нужди, екипировка и инвентар), така че приемащата организация да може да се концентрира върху специализираната теренна работа  

Кризата е време за действия, чиито ефект зависи от предварителната подготовка 

Според Ясен Цветков от Национална асоциация на доброволците в България (  организация, която подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци), управлението на кризи  е постоянен процес. Той започва с превенция,  защото кризата изисква незабавна реакция по предварително подготвени протоколи за действие с участието на доброволците. А когато времето за спешна интервенция отмине, трябва да се работи за възстановяване и минимизиране на последствията ѝ, а след това – за превенция на нова подобна ситуация.  

Във всеки етап от управлението на кризи могат да бъдат въвлечени доброволци, но за да бъде ефективно и безопасно участието им, е нужна сериозна подготовка за тяхното координиране и осигуряване на безопасност. Според Ясен Цветков добрата организация е ключът към успеха в постигане на висока ефективност от доброволческите усилия и удовлетвореност от предоставената подкрепа. Затова е важно институциите и организациите да подобряват своето взаимодействие за създаването на протоколи за действие по време на криза, за да бъде по-навременна, ефикасна и ползотворна доброволческата дейност. Тази съгласуваност от една страна допринася за адекватни действия, свързани с овладяването на кризисната ситуация и разпределяне на отговорности и задачи на всички заинтересовани и въвлечени екипи от хора, но от друга и обслужва нуждата за ефективна координация и ясни насоки в т.ч. и организационна помощ на всички доброволци, откликнали да помогнат – независимо дали са организирани или спонтанни.   

Все по-често компаниите се доверяват на опита на организациите, в полза на които искат да доброволстват 

Румяна Иванова от фондация „Биоразнообразие“ сподели опит в посрещането и координирането на големи групи корпоративни доброволци, които искат да вложат личен труд в дейности по опазване на природата, биоразнообразието и климата. Според нея има положително развитие в разбиранията на представителите на бизнеса при организиране на корпоративни доброволчески инициативи и повече доверие в експертизата на граждански организации, които са специализирани в опазването на природата и организирането на доброволчески инициативи. Напоследък все по-често инициативите идват отдолу-нагоре – от самите служители, които все по-осъзнато искат да допринасят за опазването на природата, Най-честата препоръка към компаниите от екипа на фондацията е доброволстващите служители да бъдат организирани в малки групи и на различни места, така че да се отчитат спецификите на терена, да се щади природата и предварително да бъдат обсъдени различни нужди, т.е. от каква помощ най-вече има нужда в определения момент, на определеното място а не например да се настоява да се садят дръвчета без това да е съобразено с периода от годината или мястото на случване на доброволческата акция, каквато практика е имало преди време.  

Като добър пример за ползотворно взаимодействие със социалноотговорни компании в организирането на доброволчески инициативи Румяна Иванова посочи дългогодишното партньорство с НРЕ. За тяхна предходна доброволческа акция фондация „Биоразнообразие“ предлага трудната, но важна задача да почистят опожарената инфраструктура на Драгоманското блато, която те приемат и осъществяват така, че  постигнат търсения положителен ефект за защитената зона. Обикновено компанията покрива разходите по цялостната организация на доброволческата инициатива, вкл. И за инвентар – лопати, кирки, ръчни колички и често те се даряват на самата защитена зона, коментира още Румяна Иванова. В случая с НРЕ обаче, често самите служители покриват разходите по осъщестяване на инициативата, което на този етап е по-скоро изключение, отколкото практика. 

Доброволчеството е начин да научиш повече за каузата, която истински те вълнува

доброволчество

Миряна Маламин-Сирийски от фондация „Светът на Мария“ (фондацията подкрепя хора с интелектуални затруднения за развитие на трудови и житейски умения) раздели доброволците за тяхната кауза на два типа. Дългосрочните доброволци са важна част от работата на фондацията и имат дългосрочен принос към нейната мисия; те поемат траен ангажимент в подкрепа на младежите, с които фондацията работи. По-значителен е броят на доброволците, които се включват спорадично в различни работилници, организирани съвместно с Дневния център към фондацията, „за да преживеят едно позитивно и обогатяващо общуване, както и да научат повече за живота на хората с интелектуални затруднения“. Според Миряна Сирийски ключово в процеса по организиране на доброволческа инициатива е да не подценяваме необходимостта от предварителна подготовка по всеки аспект от процеса, както и да образоваме доброволците в различните специфики на проблема, който организацията, работеща за дадена кауза, се опитва да реши.  

Участниците в дискусията се обединиха около няколко важни предпоставки, които могат да направят доброволческите инициативи по-успешни и смислени: 

  • развитие на капацитета на екипите и от двете страни – и на приемащата организация, и на компаниите, които искат да въвлекат техните служители в доброволчески дейности; 
  • надграждане на знанията и доброволческата култура, които позволяват на всички участници, били те индивидуални или организирани,  да бъдат сензитивни за реалните нужди на групите хора, на които помагат или на природата и да се вслушват в съветите и препоръките на гражданските организации, които работят целенасочено и дългосрочно по съответната тема; 
  • приемане на Закон за доброволчеството, който по-скоро да бъде базисна рамка за структуриране на организацията по даден доброволчески процес, както за доброволците, така и за работодателите. Законът обаче не бива да има ограничаващи функции, а по-скоро да дава насоки и рамка. В него е необходимо да бъдат включени и възможностите за даряване на експертиза и интелектуален труд, а не само на физическа помощ, както и да се направи опит този труд да бъде остойностен. 

#ЧленовеНаБДФ