InvestEU: Нови инструменти за колаборация между ЕС и дарителите

08.07.2022 | Новини

Европейската комисия, заедно с европейската мрежа на дарителските организации Philea (член на която е Български дарителски форум) и европейското сдружение за венчър филантропия EVPA, поканиха представители на сектора на европейските фондации на онлайн уъркшоп, за да изследват заедно нови форми на колаборация, и по-специално възможностите в рамките на Програмата InvestEU. Събитието имаше за цел да проучи потенциала за ко-финансиране между структурите на Европейската комисия и дарителските организации, които могат да комбинират капитали в рамките на Програмата InvestEU.

Сред участниците в срещата бяха представители на Генералните Директорати на Европейската комисия, сред които този за финанси – DG ECFIN, за образование и култура – DG EAC, за комуникационни мрежи и технологии – DG CNECT, за климат – DG CLIMA и за заетост, социални дейности и включване – DG EMPL. В срещата се включиха също и представители на Европейския инвестиционен фонд (European Investment Fund) и Европейската инвестиционна банка (European Investment Bank), както и голям брой фондации и организации, подкрепящи дарителството, от мрежите на Philea и EVPA.

Уъркшопът потвърди, че има голям интерес от страна на различните актьори за продължаване на дискусиите върху концепцията за ко-инвестиции, както и за развитието на допълнително ко-финансиране, и решения за разширяване на публично-частното партньорство и стимулирането на екосистемата на социалните инвестиции навсякъде в Европа. Дискусиите акцентираха върху важността да се следва екосистемният подход при адресирането на ключови социални проблеми в ЕС, които публичният сектор, дарителите или частният сектор не могат да преодолеят сами. Беше изтъкната нуждата да се ускорят катализиращите решения и партньорствата, свързани със следните ключови области: 1) равнопоставеност и включване, 2) медии, култура и демокрация и 3) зелен преход и свързаната с него социална трансформация.

План за действие за социална икономика: Проучване на дарителството

Планът за действие за социална икономика (Social Economy Action Plan, SEAP) беше представен от Европейската комисия на 9 декември 2021 г. Той създава възможности за по-продуктивна среда за филантропията като участник в социалната икономика (Social Economy, SE), както като самостоятелен играч, така и като подкрепящ социалната икономика. Както Philea споделя в анализа си Какво представлява Планът за действие за социална икономика и как влияе върху дарителствотобеше обявено стартирането на „специфичен механизъм за ко-инвестиции съвместно с фондациите и дарителските организации“ (стр. 16) и провеждането на отделно проучване за филантропията (стр. 22).

В момента European Investment Advisory Hub осъществява проучване за дарителския капитал. Вторият етап от него ще бъде посветен на задълбочено проучване на дарителството за каузи. Европейското проучване цели да събере информация и да подпомогне следващите стъпки в посока Единен пазар на филантропията в Европа като създаде инструменти за катализиране на ефективното разпределение на дарителските ресурси, които да отговорят на социалните нужди.

Очаква се Европейската комисия да представи повече данни за проучването и за по-широката инициатива в близко бъдеще. Представителят на Генералния Директорат по финанси DG ECFIN Джорджа Ефремова направи обръщение към дарителската общност по време на Форума на Philea, който се проведе в края на май в Барселона, заедно с изследователя Томас Венон, който работи по първата фаза на проучването. Под работното заглавие “EU Good Capital”, Джорджа и Томас представиха проучването и основните въпроси, които възникват от него, както и тенденциите, които се очертават след проведените фокус групи и дълбочинни интервюта с представители на висшия мениджмънт на фондации, които оперират в различни части на Европа. По думите им това първо проучване цели да предостави обзор на дарителския капитал в Европа и да анализира вида и структурата на средствата, които интервюираните организации инвестират.

Благодарение на данните, които се очакват от проучването, ще може да се проведе по-информирана дискусия как настоящите и бъдещите инструменти на InvestEU могат да разширят въздействието на дарителския капитал чрез създаването на прецеденти, които биха могли да се репликират, както и чрез подкрепа за изграждането на все по-ефективен пазар за преразпределяне на капитала на дарителските организации към инвестиции, способни да предложат устойчиви подходи за изпълнение на мисиите на дарителските фондации. Проучването Good Capital ще бъде представено през есента на 2022 г.

Като представително тяло на Дарителските организации в Европа, Philea продължава диалога с Европейската комисия в синхрон с Манифеста си за застъпничество в дарителството (Philanthropy Advocacy Manifesto), за да увеличи въздействието на частните финансови ресурси за постигане на обществено благо.