Как дарява бизнесът в България?

16.11.2022 | Анализи

Бизнесът откликва на спешни нужди и подпомага хора и общности, пострадали от хуманитарни кризи, но в същото време, голяма част от компаниите с активна дейност в страната вече даряват дългосрочно и стратегически.

Този извод налага проучване на социологическа агенция „Алфа Рисърч“, направено по поръчка на Български дарителски форум през февруари – март 2022 г. сред 101 компании от различни сектори.

Проучването откроява и още някои ключови тенденции и практики в корпоративното дарителство в страната:

Най-активни в дарителската си политика са компаниите от ИТ сектора и телекомуникациите, търговските вериги и финансовите институции – по-конкретно банките. Фирмите от сектори като строителство, хотелиерство и ресторантьорство и услуги по-рядко се ангажират с дарителски инициативи и проекти.

Типичният профил на ангажирания корпоративен дарител е мултинационална компания, оперираща в страната с над 100 служители. Обикновено тя има дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО) и отделен служител, ангажиран пряко с реализирането на отделни нейни аспекти. Служителите на компанията като цяло са насърчавани да се включват в различни дарителски и доброволчески инициативи и самите те да предлагат каузи за подкрепа.

Втората, по-голяма част от представителите на бизнеса, включени в проучването (56 на сто от анкетираните) представят една по-спонтанна и нерегулярна гледна точка към дарителство, при която активността е подчинена предимно на съпричастност и желание за помощ в отговор на възникнала нужда, а не на последователна програма и концепция за социална отговорност. Дефицити в този модел на дарителска практика се проявяват в партньорствата с граждански организации (които се срещат двойно по-рядко) и насърчаването на служителите да подкрепят доброволно избрани каузи (които отново се случват двойно по-рядко).

Като общ извод се налага фактът, че за 17 години (от предишно подобно изследване през 2005 г.) бизнесът значително е развил отношението си към процеса на подкрепа за каузи, което е индикатор и за еволюция в дарителската бизнес култура като цяло.

Докато през 2005 г. значителна част от анкетираните компании не са имали мнение или са отдавали слабо значение на повечето фактори, определящи мотивацията за даряване (вероятно и поради цялостно много по-слабата дарителска активност), към днешна дата бизнесът проявява значително по-ясна мотивация защо инвестира в каузи.

Сред водещите му мотиви попадат факторите, пряко свързани със смисъла на самата кауза или възможността да бъде фактор за решение на даден проблем, добрата обосновка и предназначението на предоставените средства. Втората група мотивиращи фактори са свързани с по-устойчиви институционални практики, с изградени партньорства с граждански организации, с обвързаност на каузата със стратегията за КСО, с авторитета на обърналата се за подкрепа организация/институция към съответната компания. Това са аспекти, които преди 17 години са били значително по-слабо оценени като важни за подкрепата на каузи.

Когато търсят допълнителна информация за каузи, които да припознаят, компаниите най често се обръщат към четири основни източника – на първо място към партньори (45%), към своите служители (39 %), приятели в сферата на НПО (36%), мрежови организации, в които членуват (31%). Значително по-рядко фирмите заявяват, че търсят информация от рекламни агенции и PR агенции или специализирани консултанти. Практиките на подобен тип комуникация са по-развити сред чуждестранните компании.

Компаниите инвестират предимно чрез дарение на финансови средства (58%), с предоставяне на нефинансови дарения (52%). Същевременно сред по-разпространените практики се очертава и насърчаването на доброволен труд сред служителите (27%). Като най-слабо разпространени се очертават практиките, свързани с предоставяне на финансови средства за реализиране на проекти чрез грантови програми (13%) и предоставяне на фондове на НПО (едва 3% от анкетираните).

Служителите също са важен и ценен ресурс на компанията в дарителските ѝ инициативи. Близо 50 % от служителите на компаниите в проучването участват в различни събития, 42% – с доброволен труд, 38% – с материални дарения, близо 35% предоставят експертна подкрепа за каузата, с която е обвързана компанията им, а 30% даряват от месечните си възнаграждения (дарителство от работното място).

Пълното проучване – Дарителски практики на корпоративния сектор 2022 г.