БДФ проведе годишното си Общо събрание

10.06.2022 | Новини

На 9-ти юни 2022 г. се състоя годишното Общо събрание на Български дарителски форум. То събра представители на организациите членове и специални гости.

Изпълнителният директор на БДФ Теодора Бакърджиева откри заседанието с благодарност към всички участници, членове на БДФ и специална признателност към Управителния съвет, който работи изключително активно и отдадено през миналата година за постигане на мисията и целите на БДФ.

Тя очерта общия контекст за дарителството през 2021 г.: политическата криза в страната, смяната на служебни правителства, трите народни събрания, ниската степен на обществено доверие към институционалния живот. Наред с политическата нестабилност годината беше доминирана отново от COVID-19 пандемията и опитът на обществото да отговори на социални и икономически последствия от пандемията. Отзвукът от тези кризи намери отражение и в дарителските програми и проекти на компаниите и организации – членове на Българския дарителски форум.

Дневният ред на Общото събрание включваше отчет за предходната 2021 г. – по дейности и финансов отчет, както и очертаване на приоритетите и бюджета на БДФ за 2022/2023 г. Т. Бакърджиева

Сред акцентите за 2022 г. бяха посочени следните дейности и инициативи: менторска програма за граждански организации (насочена към повишаване капацитета на НПО и уменията за привличане и управление на дарителски ресурси), подобряване на взаимодействието между институциите и гражданския сектор (чрез активно участие в Съвета за развитие на гражданското общество и Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество), НПО Инфобанка (база данни за актуални нужди на НПО, чрез която компании предоставят ресурси на легитимни организации в цялата страна), събития, популяризиращи дарителството, развитие на DMS платформата и др.

При наличие на кворум членовете на БДФ гласуваха единодушно представените отчети и одобриха посоките на развитие на мрежата до края на годината. След края на официалната част от Общото събрание участниците имаха възможност да дискутират идеи за развитие на дарителската среда в България и да споделят опит и новости от работата си.

Специални благодарности на УниКредит Булбанк, които бяха домакин на събитието!