БДФ подкрепя изменения в ЗЮЛНЦ, които улесняват работата на НПО сектора

02.12.2022 | Новини, Становища

БДФ изготви и изпрати Становище във връзка с внесения от Калина Константинова и група народни представители през ноември Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Становището изразява подкрепа за внесения законопроект и призовава народните представители да го приемат в рамките на настоящото Народно събрание.

Промените предвиждат възможност за онлайн провеждане на общите събрания на НПО, което ще улесни дейността на сектора и ще отговаря на съвременните нужди и динамика на работа, включително при форсмажорни ситуации. Фирмите, регистрирани по Търговския закон, имат тази възможност.

Друга ключова промяна, която БДФ подкрепя, е свързана с възможността член на управителния съвет да прекрати правомощията си с едностранно писмено желание за напускане и да може самостоятелно да заяви заличаването си от регистъра на ЮЛНЦ, при описаните в законопроекта обстоятелства.

В практиката си ЮЛНЦ често се сблъскват със ситуация, в която поради обективни причини, член на управителния съвет желае да прекрати правомощията си и именно затова такава законова възможност дава по-голяма гъвкавост и справедливост при освобождаването на хора на тези позиции.

 Пълния текст на Становището.