БДФ стартира Менторска програма за НПО

09.09.2022 | Новини

От средата на септември 2022 г. Български дарителски форум (БДФ) стартира Менторска програма за НПО. Инициативата цели повишаване на капацитета на гражданските организации с тематичен фокус “устойчиви партньорства”. Тя е насочена към подобряване на разбирането на организациите за дарителството в страната и развиване на уменията им за набиране на средства за техните каузи, публични комуникации и нови партньорства.

В рамките на програмата ще бъдат обучени и подкрепени 3 групи от по 10 организации или общо 30 НПО. В продължение на 6 месеца ще се работи с всяка отделна група от по 10 организации, като те ще бъдат включени в онлайн работилници/ обучения и ще имат възможност да получат индивидуални менторски консултации по конкретни теми, важни за тях.

Екипът на БДФ покани за участие в първата серия на обучението организации, които са се регистрирали с интерес за подкрепа в “НПО инфобанката” на БДФ, както и други организации, които са изразявали интерес за развитие на капацитета си в тази област. Голяма част от тях са малки grass-root организации, от различни населени места, които нямат голям опит с набирането на подкрепа и мобилизирането на ресурси. Те обичайно не разполагат с достатъчен човешки ресурс – експерт по комуникации и фондонабиране и екипът им се състои от няколко човека, понякога работещи на доброволни начала.

Критериите за подбор на участниците са: организационен опит; наличие на активни проекти и инициативи; разнообразна сфера на дейност; идентифицирани специфични потребности за подкрепа. При избора на организациите участници БДФ търси баланс както по отношение на експертизата и опита, така и по отношение на населените места, в които организациите работят.

В рамките на Програмата ще бъдат осъществени следните дейности:

  • Провеждане на поредица от по 3 онлайн срещи (работилници, обучения) с всяка от групите по 10 организации.
  • Провеждане на индивидуални консултации по конкретни казуси, заявени от участващите организации. Те ще бъдат договорени лично с всяка организация и ще бъдат по въпроси и проблеми, заявени от съответните НПО. При нужда от външна експертиза, БДФ ще привлече специалисти, които да се включат в консултациите, ако такъв опит липсва в екипа на БДФ. Предвидени са при нужда и пътувания и посещения на място.
  • Разработване на 3 броя методически насоки по конкретни теми, покриващи трите тематични обучения. Насоките ще бъдат разпространени до организациите, участващи в програмата, така че членовете на техните екипи да могат да ги използват, дори и да не са участвали лично в обученията и знанието да се запази и сподели в техните екипи. Насоките ще бъдат качени и в страницата на БДФ, в рубрика Ресурси, след края на проекта.

„Менторската програма за НПО“ се осъществява от Български дарителски форум в рамките на проекта “Дарителски компас за устойчиви партньорства”, подкрепен от Фонд “Активни граждани – България”.