11% от българите са дарили за каузи в подкрепа на пострадали от войната в Украйна

22.06.2022 | Новини

Български дарителски форум (БДФ) представя обобщена картина на обществените нагласи към дарителската подкрепа за украинските граждани с резултати от проведено национално представително проучване на „Алфа Рисърч“ по поръчка на БДФ. Изследването се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България[i].

Наред с проучването БДФ представя и общи наблюдения за дарителството в подкрепа на пострадалите от войната в Украйна и търсещите закрила в страната ни. Източници на информацията са публикации в онлайн медийни издания, дарителски платформи и социални медии.

Контекст:

По данни на Националния портал за хората, засегнати от войната в Украйна (ukraine.gov.bg/):

От началото на войната до настоящия момент (март – юни 2022 г.) 350 823 украинци са влезли в България. От тях 79 949 (23%) са хората, останали в страната, и от тях 39 143 (почти 50%) са деца.

Обществени нагласи към дарителството, насочено към пострадалите от войната:

През месец юни 2022 г. „Алфа Рисърч“ проведе национално представително проучване, поръчано от БДФ, за обществените нагласи към дарителството за пострадалите от войната в Украйна.

Първите три месеца от дарителската активност на българските граждани се открояват със следните специфики:

  • 11,2% от пълнолетните българи (или приблизително 615 000 – 620 000 души) са направили дарение за пострадалите от войната в първите три месеца от началото на руската агресия срещу Украйна. Сред най-активните в тази дейност се открояват жителите на столицата и областните градове, средните поколения (30-50 годишни), високо образованите.

Правили ли сте дарения за пострадалите от войната в Украйна
(25 февруари – 31 май 2022 г.)?

  • Даренията са основно финансови и предметни. Силно ограничен е делът на подпомогнали нуждаещите се под формата на труд и/или подслон.

Какъв тип дарения сте правили?

  • Основен канал за реализация на даренията са кампаниите на гражданските организации, следван с двойно по-нисък дял от доброволчески инициативи.

 

  • Желанието да се подпомогнат търсещите убежище и закрила в България доминира над стремежа да се окаже подкрепа за останалите в Украйна.

 

  • Българските граждани са отделили сравнително високи за обичайните нива на дарителска активност у нас суми: най-голяма част (39%) са дарили над 100 лв., 15% – между 50 и 100 лева.

Каква сума сте дарили?

Наблюдения за периода:

Дарителите са основно физически лица, компании и граждански организации.  Наблюденията ни показват изключителна вълнà от съпричастност и солидарност сред българите, които още в началото на военните действия се организираха и обединиха усилия за оказване на помощ.

Още в първите дни след избухването на войната в Украйна, сред неформални групи, най-вече в  социалните мрежи, бяха споделени апели за обединяване на усилия. Хора с различен социален статус, професии и занимания отвориха домовете си, за да посрещнат бягащите от войната предимно жени и деца. Доброволческата енергия и труд, осигурените средства и материали нараснаха с бързи темпове в отговор на увеличаващия се поток украински граждани към България.

Спонтанно, но с професионален подход бяха оформени групи за помощ и общности, в които всеки, който искаше да дари стоки и храни от първа необходимост, можеше да го направи. Бяха изградени координационни/ситуационни центрове в предоставени безвъзмездно пространства, където с помощта на доброволци се събираха, сортираха и раздаваха дарения на пострадалите от войната украински граждани.

Десетки граждански организации пренастроиха основната си дейност, за да може да се изгради инфраструктура за адекватна и навременна подкрепа към търсещите защита.

Паралелно на доброволческата енергия в помощ на бягащите от войната, институциите в страната структурираха подход за оказване на хуманитарна и друга помощ. Националните власти и местна администрация заработиха в синхрон с НПО, които пряко работеха на терен в помощ на украинските граждани. На официалния правителствен портал www.ukraine.gov.bg бяха представени различни форми на подкрепа и услуги в полза на украинските граждани, част от които предоставени от НПО.

За разлика обаче от дарителството по време и непосредствено след COVID-19 пандемията, когато повечето дарители оповестяваха своите дарения, сегашната ситуация остава по-сложна за анализ. Обобщена информация в цифри за обема дарения трудно може да се представи, защото много дарители за каузи, свързани с подкрепа на пострадали от войната в Украйна, остават анонимни. Единици бяха компаниите, които публично заявиха подкрепа с конкретен обем дарени средства за каузата на украинските граждани, бягащи от войната – кауза, около която няма обществен консенсус.

[i]

Публикацията е разработена в рамките на проект ACF/825 „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.