БДФ стартира проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“

01.10.2021 | Актуално

От 1-ви октомври 2021 г. БДФ започва реализирането на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“Той ще насърчи създаването и укрепването на партньорствата между НПО, бизнес, публични организации и училищни общности в страната. 

БДФ кандидатства с концепцията за проекта, провокиран от наблюдението, че дарителството у нас продължава да е недостатъчно разпознаваем инструмент за системна промяна, като залага на менторска работа с гражданските организации, развиване на уменията им за набиране на средства и за по-добра публична комуникация при представянето на ползата от тяхната работа пред обществото.

Проектът предвижда трансформиране на вече съществуващата НПО Инфобанка в дигитална платформа за материални дарения към граждански организации, както и създаване на “Ателие за дарители” – формат за представяне, практикуване и обсъждане на конкретни знания, умения и опит в дарителството, както и с решаване на практически задачи с участието на представители на фондации и корпоративни дарители – HR, PR, маркетинг и КСО специалисти, които управляват дарителските програми на компаниите.

Проектът включва и работа с учители и местни общности и развитие на партньорства между граждански организации и училищни общности, разработване на ново съдържание с уроци за дарителство към програмата „Научи се да даряваш“ и планиране и изпълнение на местни дарителски проекти, които ще бъдат интегрирани като част от общата училищна програма. Така надграждаме опита си по програма “Научи се да даряваш”, поставяме акцент на местното дарителство и ролята на общността в оказване на подкрепа за най-уязвимите групи хора или на значими местни проекти.

Проектът ще се реализира в следващите 30 месеца, а финансовата подкрепа от Фонд Активни граждани България е в размер на 130 854 евро.

 


Проектът „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ се изпълнява от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.