„Биоразнообразие“ финансира шест проекта за дипломни работи и докторантури

31.03.2021 | Новини

Вече са известни шестимата млади учени, които Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ) ще подкрепи финансово с до 1000 лв. чрез проект Climate game on. Сред кандидатурите се отличиха теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, такива, разглеждащи екосистемните услуги в градска среда, както и за токсичността на нефтените съединения върху живите организми. Ето кои са те:

Дипломният проект на Дина Сиракова разглежда защитената зона по Директивата за птиците „Долни Богров – Казичене“ от Европейската мрежа „Натура 2000“, която осигурява подходящи местообитания за 11 вида птици от значение за ЕС и 10 вида от Червената книга на България, с категория застрашени или редки.

Втория дипломен проект е на Цветелина Петрова, а обекти на изследването са видове водни костенурки, срещащи се в България: европейска блатна костенурка Emys orbicularis и южна блатна костенурка Mauremys rivulata, както и инвазивният вид Trachemys scripta с трите му подвида, установени в страната.

Третият дипломен проект е на Георги Русев. Неговата тема е „Предсказване на вероятното токсично влияние на нефтосъдържащи сяроорганични съединения върху живите организми и околната среда“.

Наблюдавайки, записвайки и анализирайки поведението на забележителните дъждосвирцови птици, които спират в близост до Поморийското езеро по време на пролетната и есенната си миграция, в своята докторантура Лиляна Василева ще потърси взаимовръзките между метеорологичните условия и поведението на дъждосвирците.

Докторантурата на Ния Тошкова цели да събере информация за сезонната активност на прилепите от значимите колонии в България и изследва как климатичните промени повлияват зимната им активност.

Шестият финансиран проект е на докторантката Лидия Николаева с тема „Мултикритериен подход за идентификация, картиране и оценка на екосистемни услуги от функционални урбанизирани ареали.“ Предмет на изследване са предоставянето и потреблението на градски екосистемни услуги за и от населението, а за обект на изследване са избрани градски площи.

Фондът за финансиране на дипломни проекти е част от дългосрочна инициатива на БФБ да подкрепя бъдещите природозащитници в България. През годините БФБ е организирала над 400 лекции в рамките на своя образователен курс „Опазване на биоразнообразието“ (съвместно с Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Клуба на пътешественика и др.). Финансирани са над 30 дипломни проекта в цялата страна.