БФЖ ще финансира феминистки проекти

10.05.2021 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 100 000 лева. Един проект може да получи най-много 10 000 лв. Срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 6 юни 2021 г. Максималното време за изпълнението на проектите е 12 месеца (от юли 2021 г. до юли 2022 г.).

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеност, недискриминация и овластяване на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна.

Предимство ще имат проекти, които са насочени към един или повече от следните приоритети :

. насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);

. повишаване на участието на жените и момичетата в процесите на взимане на решения и в обществения живот;

. икономическа независимост на жените;

. сексуално-репродуктивни права и женско здраве;

. застъпничество за промяна на законодателството/ местните политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;

. повишаване на обществената чувствителността по темите феминизъм, социални неравенства, равнопоставеност на половете,  дискриминация и насилие, основани на пола;

. създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.;

. развитие на женското феминистко движение в страната.

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза.

Повече за конкурса, условията и документите за кандидатстване вижте ТУК.