БДФ ще надгради капацитета си чрез проект „Знание за устойчивост“

01.02.2021 | Новини

На 1 февруари 2021 г. Български дарителски форум (БДФ) започва изпълнението на проекта „Знание за устойчивост“. Чрез него сдружението ще задълбочи експертизата си по отношение на дарителските услуги, които предоставя на корпоративни и индивидуални дарители.

С проекта БДФ ще създаде условия за подобряване на финансовата си стабилност чрез предоставяне на структурирани дарителски услуги. Чрез тях в дългосрочен план Форумът ще допринесе за развитие на дарителската среда. Преки ползватели на резултатите от проекта ще бъдат корпоративни и индивидуални дарители (членове и нечленове на БДФ), които развиват дарителски програми в подкрепа на граждански организации в страната, техните каузи и хората, в чиято полза работят.

Проектът се осъществява от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Неговата продължителност е 10 месеца. Основната цел е да се подобри организационният капацитет на сдружението за структуриране, управление и предоставяне на услуги за дарители и по-добро маркетингово позициониране на организацията.

Проектът „Знание за устойчивост“ идва съвсем навреме – след пандемичната 2020 г., която доказа изключително важната роля на дарителството, взаимопомощта и инфраструктурата на гражданските организации за физическото и социалното оцеляване на хиляди хора. Над 43 млн. лева бяха дарени за спешни нужди само за три месеца от годината. Стотици организации и хиляди доброволци подкрепиха националните и местни власти в опитите им да се справят с кризата.

Тенденциите за следващите месеци и дори години очертават сериозни предизвикателства и пред обществото, и пред неправителствения сектор. Няма отговор на въпроси като: как ще бъдат подкрепени уязвимите групи; как ще се  преодолеят епидемиологичните и икономически рискове; как ще се защитят човешките права; как ще се съхрани гражданското общество в усилията му да работи в полза на хората. В същото време пред гражданските организации все по-остро стои ключовият въпрос за тяхната финансовата устойчивост.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.