Още 25 инициативи получават помощ за справяне с ефектите от COVID-19

18.02.2021 | Новини

Нови 25 граждански инициативи ще бъдат финансирани от фонд „Активни граждани“. Средствата са предоставени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В България те се управляват от институт „Отворено общество – София“ в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“  и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Подкрепата е насочена към подпомагане на дейността на гражданските организации в условията на COVID-19. Подкрепените инициативи бяха селектирани от общо 128 подадени проектни предложения.

Девет от подкрепените инициативи целят подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост на фона на продължаващата пандемия. Фондация „ХАЛО 2019“ в партньорство с община Хасково планира да разработи програма за граждански бюджети. По-активното ангажиране на гражданите в изборния процес е фокус в проекта на фондация „Антикорупционен фонд“.

Проекти, пряко свързани с преодоляване на негативните ефекти от COVID-19, ще изпълняват сдружение „Институт за социални изследвания и политики“ и Националната пациентска организация. Останалите организации, които ще реализират инициативи за подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост, са сдружение „Екомисия 21 век“, Българската асоциация за персонализирана медицина, фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и сдружение „Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана“. Предстои подписване на договор и с организацията „Май Сенчъри“.

Пет от подкрепените организации ще изпълняват проекти, насочени към защита на правата на човека. Сдружение „Дете и пространство“ ще работи с деца на затворници. Сдружение „Пробудник“ фокусира вниманието си върху правото на образование и недискриминация по отношение на децата и учениците от етнически малцинства. Защита на правата на човека по време на пандемията е фокусът на проекта на Български адвокати за правата на човека. Проекти в този тематичен приоритет ще изпълняват още фондация за достъп до права ФАР и сдружение „Здраве без граници“.

По приоритет „Овластяване на уязвими групи“ са подкрепени три проекта. Фондация АДРА – България си поставя за цел ромските здравни медиатори в област Пазарджик да съдействат за извършване на системен ранен скрининг на ромското население за превенция на социалнозначими заболявания. Целта на проекта на сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” е да съдейства за овластяване на млади мигранти и бежанци чрез формиране на умения за преодоляване на последствията от пандемията. Фондация „Синергиа“ планира да осигури на хората със зрителни увреждания по-добър достъп до точна и навременна информация за актуалните събития.

Проектът на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково, е насочен към осигуряване на подкрепа за жертви на домашно насилие, а сдружение „Младежки приоритети“ цели акткивизиране на местната общност за справяне със замърсяването на околната среда в село Бенковски.

За подобряване на капацитета на гражданските организации подкрепа получават осем инициативи, изпълнявани от Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Институт за развитие на публичната среда, Фондация за децата в риск по света, Културна фондация А25, сдружение „Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива“, Българска Хънтингтън Асоциация и сдружение „Асоциация НАЯ“.

Повече информация за подкрепените инициативи може да намерите ТУК.