Фондация Биоразнообразие

15.12.2021 | Актуално, Новини

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. До 31 януари 2022 год. могат да кандидатстват  дипломанти от всички български висши учебни заведения, както и български студенти, учещи в чужбина.

За да получат финансиране в размер на 1 000 лв., кандидатите следва да изпратят предложения за теми, които трябва да са в едно от трите направления:

– климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги;

– възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;

– взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.

Повече информация можете да намерите ТУК.