Управителният съвет на БДФ одобри маркетингов план за услуги към дарителски организации

22.12.2021 | Новини

Екипът на БДФ предлага услуги за повишаване ефективността на екипите на дарителски организации – компании и фондации

Какво е дарителска програма? Каква програма? Дарителска какво? – все въпроси, които преди 10 години често чувахме, когато представяхме услугите, които БДФ предоставя на компании и фондации с активни дарителски програми.

Днес, 10 години по-късно, е натрупан опит сред частните дарители в страната, за чието развитие са налице висока осъзнатост и целенасочни усилия. В отговор на запитвания към екипа ни и за да бъде максимално полезен, БДФ разви експертиза и капацитет за по-успешно представяне на услуги с основна цел да допринасят за надграждането на опита и добрите примери за дарителски практики.

На свое заседание Управителният съвет на БДФ прие обновено портофолио с услуги и маркетингов план за позицинирането на Форума като надежден партньор на дарителите.

Основните услуги, които БДФ ще предлага на заинтересованите компании и фондации са:

Структуриране на дарителска програма – създаване на концепция съобразно корпоративните ценности и нагласите на служителите, при планиране на дейности, комуникация, подготовка на съпътстващи документи.

Идентифициране на партньор за дарителска програма – изготвяне на критерии, проучване и идентифициране на подходящи партньори – граждански организации или други, свързване и съдействие при договаряне на партньорство.

Прилагане на стандартите за добри дарителски практики – анализ на дарителската програма и идеи за оптимизиране и развитие в съответствие с добрите практики за прозрачност, отчетност и анализ на ефекта.

Повишаване капацитета на екипите, които управляват дарителски и доброволчески програми – стратегии за постигане на оптимално въздействие от инвестираните ресурси и надграждане на постигнатите резултати.

Изготвяне на сравнителен анализ (Benchmark) на дарителска програма – сравнителен анализ на дарителски програми/инициативи на компании по сектори на основната им дейност или профил и специфика на програмата за подкрепа, която реализират.

Основните цели, част от плана за развитие на услугите на БДФ, са:

Цел1: БДФ е разпознаваем консултант и надежден партньор за компании, които развиват дарителски инвестиции

Цел2: БДФ предлага портфолио от услуги за дарителски програми и услуги
на компании с персонализиран подход към всеки клиент

Цел3: БДФ развива специфичен капацитет за предлагане на услуги (експертност), продажби, акаунтинг

Оптимизирането на услугите и кампанията за представянето им е част от проект ACF/650 „Знание за устойчивост“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.