Обзор на законодателния процес 2020

28.04.2021 | Нормативна рамка

Документът представя обзор на цялостния законодателен процес в България през 2020 година, който е от интерес за Българския дарителски форум (БДФ).

През 2020 г. в Народното събрание са внесени 236 законопроекта, като от тях 38 са законопроекти за ратифициране и денонсиране на международни договори и други, които не са били със същинско пряко действие от интерес за общността на дарителските организации.

Като най-важни за БДФ се открояват промените по отношение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, продължаващата и през 2020 г. серия от опити за промени, свързани със статута на юридическите лица с нестопанска цел и вменяването им на различен вид отговорност и административни тежести, в Закона за социалните услуги, както и в Закона за закрила на детето. По тези и други въпроси БДФ е бил активна страна в обществения дебат, като най-честата форма на участие бе чрез разработване и представяне на експертни становища в подкрепа или срещу конкретни проекти на документи. Така например, в края на годината БДФ даде становище и по Закона за държавния бюджет, като обърна внимание на финансирането на различни НПО, някои от които дори не бяха създадени към момента на обсъждане на закона като дари.бг. В крайна сметка в резултат на обществения натиск промяната не беше приета.

Пълния текст на обзорния документ можете да прочетете ТУК


Материалът е разработен в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.