Гражданският сектор иска повече участие в Плана за възстановяване и устойчивост на България

30.11.2020 | Новини, Становища

Механизъм за изрично включване на гражданския сектор в реализирането на мерките, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това искат девет активни граждански организации, които от години работят за защита и развитие на демократичните ценности и човешките права в нашата страна, за постигане на социална справедливост и устойчив обществен напредък, за реализирането на добро управление и ефективно гражданско участие.

В писмо до вицепремиера Томислав Дончев те предлагат в Плана да залегнат конкретни дейности, които да гарантират въвличането на неправителствения сектор в планирането и реализацията на реформи и инвестиции в съответствие с документа за възстановяване и устойчовост.

Организациите настояват за развитие на гражданско образование, за инвестиции в човешкия капитал и включването на темата за социалните иновации в образованието. Те предлагат да се изградят центрове и/или дигатални платформи за личностно развитие на децата и младежите в цялата страна, а социалното предприемачество да се превърне в приоритет.

Авторите на писмото акцентират върху необходимостта от по-добро взаимодействие между държавните институции на централно и местно ниво и организациите от неправителствения сектор с опит и компетентност в различните сфери на живота, както и от насърчаване на публично-частните партньорства.

Деветте неправителствени организации настояват за ясно заложени приоритети и реформа за укрепване на гражданския сектор и неговото овластяване, така че той да допринесе в още по-голяма степен за постигането на по-голяма обществена справедливост. Иска се приемането на закон за доброволчеството със стимули и облекчения за неправителствените организации, както и намаляване на административната тежест и изисквания към тях.

Всички предложения към проекта за План за възстановяване и устойчивост на България можете да прочетете в писмото до вицепремиера Дончев.