Безплатни консултации за НПО при подготовка на проекти

20.01.2020 | Новини

Институт „Отворено общество – София“ (ИОО-София) предлага безвъзмездна консултантска помощ при подготовка на проекти за интеграция на ромите. Дейността е в рамките на проект „Платформа за генериране на проекти“, осъществяван в рамките на фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Очаква се „Платформата“ да подкрепи около 100 проектни предложения на неправителствени организации (включително читалища) в процеса на разработването и внасянето им за финансиране чрез структурните фондове на ЕС, както и други национални и международни източници на финансиране.

Подкрепа може да бъде оказана за провеждане на редовни срещи и консултации в хода на подготовка на проектното предложение; идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране; участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение и много други дейности.

В ограничен брой случаи може да бъде осигурена и консултантска помощ за мониторинг и подкрепа при изпълнение на финансираните проекти.

На първия етап кандидатите представят информация за организацията, проектната идея и ползите за интеграцията на ромите от нейната реализация в заявка и след проверка на допустимостта. Индикативният период за предоставяне на консултантска подкрепа е януари 2020 г. – юли 2023 г.

Още информация за поканата, за образците и сроковете за кандидатстване можете да намерите на страницата на „Платформата“.