„Биоразнообразие“ ще финансира дипломни работи за климатичните промени

28.11.2020 | Новини

Българска фондация „Биоразнообразие“ обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.

Търсят се разработки, които изследват взаимовръзките между климатичните промени и опазването на биологичното разнообразие с различни аспекти на нашия живот, включително управление на защитени територии и „Натура 2000“, опазване на защитени видове, въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси, кръгова икономика, зелени иновации за адаптация към настъпващите промени, политики и гражданска информираност за климатичните промени.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Одобрените дипломни работи ще получат до 1000 лева. Кандидатите трябва да попълнят предложение за финансиране на дипломна работа, съобразно приложения формуляр и да го изпратят до 31 януари 2021 г. на e-mail .gb.y1721554882tisre1721554882vidoi1721554882b@noe1721554882mag1721554882

По-подробна информация за тематичния обхват на конкурса и критериите за оценка може да намерите в условията за кандидатстване.