Конкурс за стратегически проектни предложения

13.10.2020 | Новини

Институт „Отворено общество“ като оператор на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Втория конкурс за набиране на стратегически проектни предложения.

Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест приоритетни тематични области: подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; подкрепа за правата на човека; овластяване на уязвими групи; повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса  можете да намерите на ТУК. Крайният срок за подаване на проектите е 5 януари 2021 г., 17:00 ч.