БДФ с акцент върху партньорствата между НПО и бизнес

30.01.2020 | Новини

2020 г. ще бъде богата на инициативи, стана ясно на първата годишна среща на членовете на форума

През тази година Българският дарителски форум (БДФ) ще се фокусира върху работата със своите членове и ще работи още повече за стимулиране на партньорствата между неправителствени организации и бизнес. „Целта е да се познаваме повече и да засилим взаимодействието помежду си“, обясни директорът на БДФ Красимира Величкова на първата годишна среща на членовете на БДФ, проведена днес.

Обявеният приоритет за 2020 г. е в синхрон с проекта „Дарителство за промяна“, който БДФ изпълнява от ноември 2019 г. с финансовата подкрепа на  фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Участниците в проекта работят за развитие на капацитета на гражданските организации за ефективно сътрудничество с бизнеса и институциите.

Красимира Величкова призова неправителствените организации да се включат активно в предстоящото определяне на състава на новия Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. Номинации се набират от 2 февруари 2020 г.

До месец Български дарителски форум ще създаде база данни за реалните потребности на гражданските организации от материални и финансови дарения за конкретни проекти. Тази систематизирана информация ще улесни и ускори връзката между НПО и компании, които желаят да подкрепят граждански инициативи.

БДФ ще бъде инициатор на мащабна информационна кампания за популяризиране на подготвяните промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), когато те станат факт. Форумът, съвместно със Сдружението за модерна търговия и Българската асоциация на ПР агенциите, вече е разработил и внесъл предложения за изменения в ЗРТ, които да позволят имената на корпоративните дарители да се назовават свободно в медиите. „Вярваме, че промените в закона са добър повод за публична кампания, която да промени досегашните практики на автоцензура в медиите“, подчерта Красимира Величкова.

Тя призова неправителствените организации – членове на БДФ, да се включат със свои каузи в предстоящото второ издание на националната дарителска кампания „България дарява“, което ще се проведе от 22 до 31 март тази година. Величкова се обърна и към корпоративните членове на форума с молба да подкрепят кампанията, като популяризират включените в нея каузи сред своите служители и партньори.

По време на първата годишна среща на членовете на БДФ участниците споделиха множество идеи и планове, които ще реализират през 2020 г.


Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.